اوستای تندرستی

نیایشی که به نام «‌تندرستی‌» مشهور است، یکی از بخش‌های خرده‌اوستا است که‌ زرتشتیان آن را بسیار می‌خوانند. متن این دعای بسیار نغز و پرمعنا آن چنان است که علاوه‌بر زرتشتیان فارسی زبانان نیز آن را می‌توانند به آسانی بخوانند و از آن بهره گیرند.

در جایی از این نیایش چند نقطه ( . . . . . ) به چشم خورد که در این‌جا نیایش‌کننده معمولاً نام خود را می‌گوید. هم‌چنین می‌تواند نام کسی را که در نظر دارد بگوید و برای او و خانواده‌اش آرزوی تندرستی و شادکامی می‌کند. در جایی هم که نوشته‌است (تا سر یک‌بار خواندن) به معنای آن است که باید «یتااهو وئیریو» و «اشم وهو» را یک‌بار به‌طور کامل خواند.

متن نیایش تندرستی از این قرار است:

یزدان پناه باد. دیرزیوشنی شاد باد. یتا. اهو. وئیریو. (تا سر یک‌بار خواندن) تندرستی دیرزیوشنی اواید خره ننگهد اشویه دار یزدان مینوان و یزدان گیتیان، هفت امشاسپندان میزد روشن هما برساد. این دودمان شادباد. آفرین باد همه اندر کسان را، زرتشت دین شادباد، ایدون باد خواهان باد اورمزد خدا را همه انجمن را شاه‌بهرام ورجاوند را، دستور پشوتن را، اشیدررا، اشیدرماه را، اشیدر بامی را، سیوشانس را، کیخسرو پادشاه را، دین زرتشتی را، همه بهدینان را.

تندرستی نیکنامی، تندرستی زندگانی، تندرستی فراخ روزی، تندرستی شادی و رامشنی، تندرستی... را با همسر و فرزندان زندگانی دراز باد. دیربدار. شادبدار. تندرست بدار. ایدون بدار. برسر ارزانیان بدار. سال‌های بسیار. روزهای بیشمار جاوید و پاینده بدار. سد هزاران هزار آفرین باد. سال خجسته باد. روز فرخ باد. ماه فرخنده باد. چندین سال چندین روز چندین ماه بسیار سال ارزانی دار یزشن و نیایش رادی و زور برشنه اشویی دار. اورهما کار و کرفه‌ها تندرستی باد. رادی باد. نیکی باد. خوبی باد. ایدون باد. ایدون ترج باد. فه یزدان و امشاسپندان کامه باد. اشونه. اشم. وهو. (تا سر یک‌بار خواندن)