يادروز درگذشت اشوزرتشت

     آنــروز كه خيــر بود و دي مـاه                   وخـشـــور بـــــزرگ آريـا رفــــت

   دين آوري از زمـان گشتاسب                      در حيــن پرسـتـش خــدا رفــت

آن مصـلح راستـگــوي بهـدين                    زيــن گنبد پســـت بي‌وفـا رفت

   پـر نــور نمـــود خــاك ايـــــران                صــد حيف كه از كـــنار مـا رفت

  گوينـــده مــه كـتـاب، ‌اوســتا                    معمــار ســـــرود گاتـهـــا رفــت

اغــلب ز كــــتاب‌هاي خوبـش                  سوزانده شد و ز دست ما رفت

    مانـــديم چـه استوار و مـحكم                   بـــر پيكــــر ما اگــر جـفا رفـــت

 گوييـــم با فـغـــان و افسـوس                   زرتشـــت پيـمبـــــر خـــدا رفـت

رحمــــت بـه روان پـــاك او باد              كاموخت جهـان وزين سـرا رفت