سخنان اشوزرتشت/بخش بیست و هفتم

اي مزدا اهورا؛ من كه زرتشت هستم تو را با سرودهاي ستايش خودآفرين مي‌گويم و از تو درخواست مي‌كنم ما را از بخشش بهترين راستي و خرد مقدس بهر‌‌ه‌مند سازي، زيرا اين نعمت از بزرگ‌ترين بخشش‌هاي توست.

يسنا ٤٩ بند ١٢

اي اهورامزدا؛ در هنگام سختي و بدبختي تنها پرتو مهرتوست كه مي‌تواند به روان ما آرامش و آسايش بخشد. آيا به جز تو چه چيز ديگري جز از راستي و پاك منشي به ياري من و پيروانم خواهد شتافت.

يسنا ٥٠ بند ١

از من پرسيده‌اند‌، كساني كه درين جهان بخواهند زندگاني را با خوشي و ‌آرامش بگذرانند چگونه بايد رفتار كنند؟ و من مي‌گويم چنين كساني بايد در پرتو درخشان خورشيد راستي و برابر آيين مقدس وازلي مزديسني زندگي كنند. چنين مردماني در روز واپسين نيز به خوشي جاوداني خواهند رسيد.

يسنا ٥٠ بند ٢

اي مزدا؛ مي‌دانم كه تو نيك منشي و از خودگذشتگي و راستي را بهره‌ كساني كرده‌اي كه با كوشش تمام سرزمين همسايگاني كه هنوز پيرو دروغند بدين راستي در آورند.

يسنا ٥٠ بند ٣

از آن فرازين گاه اي مزدا اهورا بخشايشت را برابر قانون ابدي اشا به‌سوي ما فرست و به كساني كه پيام مقدس تو را به جهانيان اعلام مي‌دارند. چه به راستي تنها كمك و ياري تست كه مي‌تواند مارا به كاميابي برساند.

يسنا ٥٠ بند ٥

اي مزدا؛ من كه زرتشت و دوستدار تو هستم آواز خود را با سخنان مقدس مانتره بلند كرده آرزومندم كه زبانم را با گفتار راستين بيارايي و با كمك خرد مقدست مرا از رموز وظايف ديني‌ام آگاه سازي .

يسنا ٥٠ بند ٦

از شما اي پاسداران آزادي، اي فروزگان مزداي توانا، اي اشا و اي وهومن كه سزاوار بهترين نيايشند با سرودهاي خود خواهانم كه بسوي من شتافته مرا در انجام ماموريت خود ياري فرماييد.

يسنا ٥٠ بند ٧