گزيده‌اي از اولين نظامنامه انجمن زرتشتيان تهران

انجمن زرتشتيان تهران در نخستين دوره(سال1276 خورشيدي) و پس‌از برگزيدن اعضاي خود، نظامنامه داخلي و شرح وظايف اين انجمن را به تصويب رساند تا بتواند هرچه زودتر خدمات خود را آغاز كند. برخي از بندهاي اين نظامنامه عبارتنداز:

اولا ما برگزيده شده‌ايم و ذيل اين نظامنامه را امضاء مي‌كنيم متفقا خدا را گواه مي‌گيريم و به وحدانيت او سوگند يادمي‌نماييم كه به هيچ وجه اغراض شخصي را پيشنهاد اين محفل كه سود و زيانش راجع به عموم است ننموده به‌جز خير ملت مقصود و منظوري ديگر نداشته با دل و جان بر سر اين خدمت حاضر و در مواقع لازم به شرايط مرقومه در اين نظامنامه، امور ملي را بر هر قسم كار شخصي ترجيح‌داده يك‌دل و يك‌جهت حاضر و جان‌فشان باشيم.

اين محفل نامزد مي‌باشد به (انجمن زرتشتيان)

اين انجمن كليه براي خير عموم زرتشتيان و رسيدگي به حساب اعانه‌خيريه گذشته و ترتيب آتيه و نظارت مدرسه و انتظام آن و پيشرفت و ترقي همكيشان و توليد و تزئيد جهات اتحاد و اتفاق بين‌العموم و اصلاح بين‌القوم برقرار مي‌گردد.

اجزاء اين انجمن كه فعلاً چهارده نفر در تحت تعليم و رهنمايي جناب اردشير جي صاحب معين شده‌اند، يك‌نفر رئيس و يك‌نفر نايب‌رئيس و يك‌نفر دفتردار و يك‌نفر دبير از ميان خود معين خواهندكرد كه در روز اول افتتاح اين انجمن معين خواهدشد.

اين انجمن به اقتضاي وقت به اكثريت آراء مي‌توانند بر عدد اجزاء بيفزايند ولي كمتر از تعداد حاليه نبايد باشند.

هريك از اجزاء بايد اطاعت اين نظامنامه داخلي را كه به‌توسط رئيس به محل اجري ميايد فرض و قرض خود دانند و از اعتراضات و ايرادي شخصي رئيس كه از روي نظامنامه است، رنجش حاصل ننمايند.

همين كه في‌الاقل نه‌نفر از اجزاء حضور بهم‌رسانند، انجمن منعقد و شروع به‌كار خواهدشد.

اين انجمن در هفته يك‌روز كه روزهاي جمعه باشد به تفاوت فصول طرف صبح به فاصله في‌الاقل چهار ساعت منعقد خواهدگرديد.

از آنجايي‌كه در وقت انعقاد انجمن، آن وقت شريف بايد صرف امور عموم شود، اجزاء حضور به هيچ‌وجه حق عنوان سرگذشت و مطالب شخصي كه باعث تضيع وقت ملت است، ندارند.

در اوقاتي كه سرنشين و نايب سرنشين كه دو به عذري مسموع نتوانند در يكي از انجمن‌ها حاضرشوند، بايد قبل از انعقاد انجمن رسماً اطلاع‌دهند تا اعضاي ميان خود سرنشين ديگر براي آن انجمن كه آن هر دو غياب‌اند، معين‌كنند.

اجزاء اين انجمن به هيچ‌وجه نمي‌توانند از انجمن غايب شوند مگر به انجمن مكتوباً اطلاع‌دهند و محض غياب رئيس با يكي‌دونفر از اجزاء انجمن تعطيل نخواهدشد.

اجزاء اين انجمن قبل از تجديدانتخاب عزل و اخراج نخواهندشد، مگر به‌سبب خطا و خيانتي كه از آن‌ها ظاهر و با اكثريت آرا ثابت و مستوجب توجشن و تنبيه و اخراج گردند.

لازم به ذكر است اين نظام‌نامه تاكنون سه‌بار به‌مناسبت زمان تغييريافته و آخرين اساسنامه كه انجمن فعلي (گردش 40) ملزم به اجراي آن است در تاریخ 27/6/1366 به تصويب رسيده‌است.