سروده عارف قزويني در وصف اشوزرتشت

عارف قزويني شاعر گرانقدر ايران در سده پيش و در دوران قاجاريه به دنيا آمد و از جمله شاعران علاقه‌مند به فرهنگ ايران به شمار مي‌آيد. اين شاعر ارجمند و دوستدار ايران‌زمين، شعر زيبايي دارد كه در وصف اشوزرتشت سروده است.

زرتـشـت

به‌نام آن‌كه در شانش كتاب است

 چــراغ راه ديـنــش آفتــاب اســت

 مـــهيـــن دســتور دربــار خـدايـي

 شــــــرف بخــش نـــژاد آريــــايـي

 دوتا گــــرديده چـــرخ پيـر را پشت

 پي پـــوزش بـه پيـش نام زرتشـت

 بــه زيــر سـايـه نـامــش تــوانـــي

 رسـيد از نــو بـه دور باســتانــــي

 ز هــاتف بشــنود هر كس پيامش

 چو عـارف جان كند قربـان نامــش

 شـفق چون سر زند هر بامـدادش

 پي تـــعظيم خـور، شــادم بيـادش

 چومن‌ گر‌دوست‌داري‌كشور‌خويش

 ستايــش بايــدت پيـغمبر خويــش

 بــه ايمــــاني ره بيــگانــه جويــي

 رها كن، تا بــه كي بــي آبـــرويي

 به قرن بيـست گـــــر در بنــد آيي

 همان به، ديـن بـــهدينان گـــرايي

 به‌چشم عقل، آن‌دين‌را فروغ‌است

 كه خود بنيـان كن ديـو دورغ است

 چون دين كردارش و گـفتـار و پندار

 نـكو شـد بـهـتر از يـك ديــن پــندار

 در آتشـــكده دل بر تــــو بــاز است

 درآ كاين خانه سـوز و گــداز اسـت

 هر آن دل كـه نباشـد شعـلـه‌افروز

 به حال ملك و ملت نيست دلـسوز

 در اين آتــش اگـــر مامــن گزيــنـي

 گلستـان چـون خليل، ايران ببيني

 دراين‌كشورچو‌شد‌اين‌شعله‌خاموش

 فتـــادي ديگ مــليت هـم از جوش

 تو را اين آتش اسباب نجــات است

 در اين آتش، نهان آب حيـات است

 چنان يكسـر سراپاي مرا سـوخـت

 كه بايد ســـوختن را از مـن آموخت

 اگرچه ازمن به‌جز‌خاكستري‌نيست

 براي گــرمي يك قرن كافي اسـت

 چو انــدر خاك خــفتم زود يــا ديـــر

 تواني‌‌‌‌‌‌‌‌جست از‌آن‌خاكستـر، اكسير

 بـه دنيـا بس همــين يك افتـــخـارم

 كــه يـــك ايــــرانـــــي والاتبـ‌‌ـــــارم

 به خون دل نيم زين زيسـت، شادم

 كه زردشتـــي بـــود خــون و نـژادم

 در دل باز چــــون گـــوش تـــو و راه

 بــــود مســـدود، بـايد قصـه كـوتــاه

 كنونت نيـست چون گوش شـنفتن

 مـرا هـــم گفتـــه‌هـا بـايـد نـهفــتن

 بسي اســـرار در دل مانده مسـتور

 كـــه بـي تـرديد بـايســتي بـرم گور