ديد و بازديد نوروزي چگونه آغاز شد

خجسته آيين نوروز و آغاز سال نو همواره فرصت خوبي است تا مردم شادي و شادماني خود را به يكديگر هديه كنند و بر اين شادماني بيافزايند. به اين دليل انجمن زرتشتيان تهران نيز از اين فرصت نيكو سود جسته است و اكنون سال‌ها است كه انجمن زرتشتيان تهران يكي از روزهاي نخستين آغاز سال را و به‌طور معمول روز دوم فروردين، به ديد و بازديد نوروزي اختصاص مي‌دهد و همكيشان با حضور در تالار خسروي شادباش نوروزي مي‌گويند و سال نو را با ديدار دوستان آغاز مي‌كنند. آغاز اين رسم باز مي‌گردد به دوره‌هاي اول كار انجمن و بهتر است جزييات را به نقل از اطلاعيه‌اي كه به همين مناسبت منتشر شده‌است بخوانيد. تاريخ اين اطلاعيه در «25 حوت لوي ئيل 1335-خورداد آبان‌ماه 1286» يعني بيش از 90 سال پيش است و به‌نام «استقبال سعادت» در اختيار زرتشتيان تهران قرار گرفته‌است.

«بي گمان كساني كه بيشتر از روي پاك دلي به سوي آفريدگار خود متوجه هستند بيشتر و بهتر سعادت خود را استقبال مي‌نمايند چه كه هر قدر انسان به روشنايي نزديك‌تر شود بيشتر از آن نور استفاده مي‌نمايد چنان‌كه يكي از عمده وسايل كامراني‌هاي نياكان ما توسل و استمداد از خداي توانا بوده و هر قوم و ملتي كه بي‌پروايي را در بندگي و ترس از خدا پيشه كردند بر ريشه خود زدند.

اگر مدتي وسيله اجتماعات و اتحاد در بندگي خداي يكتا از زردشتيان مقيم تهران مفقود بود سپاس خداي به همت خداپرستان وسيله آن فراهم و خانه اميد همه يعني عبادتگاه عمومي براي آن جماعت آباد و دل‌هاي افسرده شاد گرديد. لهذا همان قسم كه در اوستا امر مي‌شود در شروع هر كار خشنوتره اهورهه مزدا يعني خشنودي خداي توانا منظور شود مطابق نظر خيرخواهانه ‌انجمن زردشتيان تهران و صلاح و موافقت جمعي كه در خارج و داخل با آنها مذاكره شده‌است. مقتضي آن شده اكنون كه آدريان يعني عبادتگاه و محل اجتماعات عمومي وسايل آن براي همه موجود است در ابتداي سال نو و نوروزي كه در پيش است قبل از آن كه جماعت به خود پردازد براي استقبال سعادت آتيه و براي استمداد از خداوند بي‌مانند به جهت خوشبختي‌هاي سال نو و براي بروز اتحاد و اتفاق جماعت و براي نشان دادن مساوات و برابري و برادري افراد با يكديگر به جهت نوروز امسال ديد و باز‌ديد زردشتيان از زن و مرد با يكديگر فقط و فقط منحصر به آدريان خواهد بود كه عموم زردشتيان از مرد و زن كوچك و بزرگ اعم از رييس و اعضاء انجمن يا سايرين در روز و ساعات معينه ذيل در آدريان حضور خواهند‌داشت و هر فردي در موقع ورود اول وارد نمازخانه شده و به ذكر و عبادت خداي بي‌همتا پرداخته و بعد به اطاق پذيرايي داخل شده با عموم دست برادري به يكديگر داده با دلي شاد و توكل به خداي جهان‌آفرين به منازل خود مي‌روند:

1- ديد و بازديد مردان طايفه در آدريان با يكديگر در روز تشتر آبان‌ماه از ساعت هشت صبح تا ساعت ده صبح يعني از چهار ساعت قبل از ظهر تا دو ساعت قبل از ظهر.

2- ديد و بازديد زنان طايفه در آدريان با يكديگر در روز گوش‌ايزد آبان‌ماه در فاصله ‌همان ساعت‌هايي كه براي مردان معين شده‌است. كساني كه به آن مكان حاضر مي‌شوند بايد تا دو ساعت قبل از ظهر همان‌جا باشند تا سايرين كه متدرجاً وارد مي‌شوند با يكديگر ديدني نمايند و كساني كه به هر عذري نتوانند در آدريان حاضر شوند نبايد توقع ديد و بازديد در منازل شخصي داشته‌باشند و اگر بعد به عذر نتوانستن بخواهند به منزل ديگران كه در آدريان بوده‌اند براي بروز خصوصيت و ديد و بازديد بروند پذيرفته نخواهند شد، الا خويشان و بستگان هر خانواده كه هميشه به رسم خودماني با هم مراسم ضيافت دارند بعد از اين ديد و بازديد رسمي آدريان اگر بخواهند مي‌توانند مراسم خويشاوندي در منازل خود به جا آورند.

به قدر لزوم دهن شيريني از طرف انجمن زرتشتيان تهيه شيريني ديده خواهدشد فقط واردين مطابق ميل و رضاي خود مي‌توانند به صندوق‌هاي اعانه دست‌خيري برسانند و توفيقات سال جديد را از آفريدگار خير و سعادت بيابند. در خاتمه متذكر مي‌شود كه در آن روز عكس جماعت نيز برداشته مي‌شود.

رييس انجمن زردشتيان تهران كيخسرو شاهرخ