نام بنيانگذاران انجمن زرتشتيان تهران

در نخستين گردش انجمن زرتشتيان تهران كه در سال 1276 يزدگردي تشكيل شد، 14 نفر از همكيشان حضور داشتند. نام اين روانشادان و زنده‌يادان كه توانستند با همكاري و همياري يكديگر اين نهاد خدمتگزار را پايه‌گزاري كنند و آن را براي آيندگان به يادگار بگذارند، عبارتند از:

1- آقا ميراز كيخسرو شاهرخ

2- موسيو اردشير مهربان

3-ميرزا شهريار خداداد بهمن رستم

4-آقا فريدون خسرو اهرستاني

5-جمشيد مهربان كرماني

6-آقا جمشيد خداداد

7- آقا نامدار كيخسرو

8- ميرزا اسفنديار رستم

9- آقا بهمن بهرام

10- آقا گيو شاهپور پارسي

11- ميرزا اردشير خسرو زارع قاسم آبادي

12- آقا بهمن رستم دينيار

13- آقا شهريار بهرام

14- روانشاد آقا خسرو شاه‌جهان

 گفتني است كه نام و القاب اين روانشادان همان‌گونه كه در دفتر وقايع اين انجمن نوشته‌شده و در مهنامه زرتشتيان چاپ آذرماه 1351 چاپ شده‌است، ذكر شد.