روزهاي ويژه در مهر ماه

ويژه روزهاي ماه مهربا نخستين روز آغاز مي‌شود. يكمين روز در ماه مهر آغاز سال تحصيلي است كه به همين مناسبت مهرماه و آغاز پاييز را « بهار» دانش نام نهاده‌اند. البته امسال به شوند( دليل) تعطيلات دو روزه از سوم مهرماه آغاز مي‌شود. از نوشته‌هاي برخي از پژوهشگران چنين بر مي‌آيد كه شوند آغاز سال تحصيلي در مهرماه نيز همزماني آن با جشن مهرگان بوده كه اهميتي همچون نوروز داشته است. و به دليل فروشكوه و خجستگي اين جشن، ماه مهر را آغاز سال تحصيلي قرار داده‌اند.

نگاهي به گاهشمار نشان مي‌دهد كه جشن مهرگان مناسبت ديگر اين ماه است كه از روز دهم يعني برابري مهرروز و مهرماه آغاز مي‌شود و تا رام روز به اندازه‌ ٦ روز ادامه دارد.

ماه مهر نزد زرتشتيان و بسياري از ايرانيان با «جشن مهرگان» همراه به ياد مي‌آيد و جدايي ناپذيرند. ماهي كه  در آن اين خجسته آيين بسيار پربار و شادي آفرين گرامي‌داشته مي‌شود و اگر چه سده هاي زيادي از آن مي‌گذرد، اما همچنان افزون بر ايرانيان بسياري از دوستداران فرهنگ كهن نبز در جاي جاي جهاني كه گستره اين فرهنگ بوده است، آن را پاس مي‌دارند. 

مناسب ديگر ماه «مهر» گهنبار چهره ايام سرم‌گاه است كه چهارمين گهنباراست وبه پيدايش گياهان اختصاص دارد. اين چهره از٢٠ تا ٢٥ مهرماه ادامه دارد.

به نوشته برخي از پژوهشگران، از سومين گهنبار تا به اين جشن سي روز است . چهره اياسرم در تابستان بزرگ كه هفت ماه است واقع است. اياسرم به‌چم(معناي) آغاز سرما و برگشت است و آن هنگامي‌است كه چوپانان با گله خود از چراگاه‌هاي تابستاني به محل زمستاني خود باز مي‌گردند. در اين گهنبار روييدني‌ها (گياهان) آفريده شده است. اجراي مراسم اين گهنبار نيز مانند ساير گهنبارها با سرودن آفرينگان گهنبار توسط موبد و داد و‌دهش از جانب برگزار كننده و شركت توانگر و ناتوان در آيين گهنبارانجام مي‌پذيرد.

روزهاي نبر در اين ماه عبارتند از: ششم مهربرابر با ماه ايزد، هشتم مهرماه گوش ايزد، پانزدهم‌ برابر با رام روز و بيست‌وششم برابر با وهمن ايزد

مناسبت‌هاي ملي و جهاني نيز در اين ماه بسيار است كه از آن جمله‌اند: روز نهم مهرماه روز سالمندان است و به اين مناسبت زرتشتيان نيز از كهن‌سالان و كساني كه كوله‌باري از تجربه‌هاي تلخ و شيرين را بر دوش مي‌كشند و به اين شوند(دليل) دست بر زانو مي‌گيرند، اين سرمايه‌هاي پربار را ارج مي‌نهند و از ايشان سپاسگزاري مي‌كنند. روز شانزدهم برابر است با روز جهاني كودك و روز بيستم را ويژه بزرگداشت حافظ كرده‌اند. ٢٢ مهرماه روز جهاني استاندارد است و روز ٢٤ مهر هم ويژه پيوند اوليا و مربيان است. ٢٦ اين ماه هم روز تربيت بدني و ورزش نامگذاري شده است.