روز‌هاي ويژه در ماه شهريور

ششمين ماه سال يعني شهريور، يكي از ماه‌هاي پرمناسبت در گاهنامه است. مناسبت هاي ديني و ملي هر دو در اين ماه ديده‌مي‌شود.

روزهاي نبر كه در آنها زرتشتيان از خوردن گوشت جانوران زميني خودداري مي‌كنند، عبارتند از: روز هفتم برابر با ماه روز، روز نهم برابر با گوش روز، روز شانزدهم برابر با رام روز و روز بيست و هفتم برابر با وهمن روز.

گهنبار چهره پيته‌شهيم‌گاه (آخرتابستان) نيز در اين ماه قرار دارد كه از روز اشتادايزد برابربا بيست‌ويكم آغاز مي‌شود و روز انارام ايزد برابر با بيست‌وپنجم پايان آنست. زرتشتيان درهرجا كه باشند تلاش مي‌كنند تا دست‌كم در يكي از گهنبارها كه به تعداد فراوان برگزار‌ مي‌شود، شركت كنند و هم بهره‌شوند.

پانزدهم شهريورماه برابر است با ورهرام روز كه به باور زرتشتيان روزي خجسته براي نيايش به درگاه اهورامزدا و سپاسگزاري براي فروزه‌هاي نيك اهورا داده است.

بيست‌وششم شهريور ماه برابر است با اورمزد روز كه به‌نام خداوند نامگذاري شده است. در اين روز نيز زرتشتيان به نيايش مي‌پردازند و در راه خدا،به‌آفريدگانش نيكي و داد‌ودهش م از مناسبت‌هاي ملي نيز بايد به روز اول شهريورماه كه روز پزشك است و سي‌ويكم آن كه روز آغاز جنگ تحميلي عراق عليه ايران است، اشاره كرد.