تعداد نشست‌هاي هيات مديره به زبان آمار

آمار نشان مي‌دهد كه بيش از ٣ هزار و ۷۰۰ نشست( جلسه) هيات مديره در طول فعاليت بیش از  يك‌صد و ده ساله ی انجمن زرتشتيان تهران و در گردش‌هاي چهل‌ و چهار گانه آن، تشكيل شده است. بررسي دفترهاي مربوط به صورت جلسه‌هاي هر گردش حاكي از آن است كه  نشست های هيات مديره دست كم ٣ ساعت به درازا كشيده است و در پاره‌اي از نشست‌ها از شامگاه تا نيمه‌شب نيز ادامه داشته است.

هم‌چنين دفتر صورت جلسه‌هاي چند گردش اول انجمن زرتشتيان تهران نشان مي‌دهد که گاهي در هفته دو يا سه بار نيز نشست‌هايي تشكيل مي‌شده است كه بنا به ضرورت و براي بررسي مواردي بوده كه رسيدگي به آنها را نمي‌توانسته‌اند حتا براي چند روز به تاخير بياندازند.

دوره فعاليت دوره‌هاي چهل گانه انجمن نيز گاهي دو سال، گاهي چهار سال و گاهي سه سال بوده كه بر پايه اساسنامه‌هاي موجود تعيين شده است.

تا پايان گردش بيست و هفتم مدت فعاليت ٢ سال، تا پايان گردش سي و يكم چهار سال و از گردش سي و دوم تا كنون ٣ سال زمان فعاليت هر گردشي است.

در دوره‌هاي ٢ ساله بيشترين تعداد نشست‌هاي هيات مديره در گردش اول بوده كه در اين دوره ١٠٤ جلسه تشكيل شده است. كمترين تعداد جلسه‌ها نيز مربوط به گردش چهاردهم است كه تنها ٣٣ نشست در مدت فعاليت آن تشكيل شده است.

در گردش‌هاي چهار ساله نيز بيشترين تعداد نشست‌ها مربوط به گردش بيست و نهم با ۱۸۶  جلسه است و كمترين نشست‌ها نيز در گردش سي و يكم است كه ٥٥ جلسه هيات مديره و ٢٤ جلسه هيات رييسه در مدت فعاليت آن تشكيل شده است.

در دوره‌هاي ٣ ساله نيز گردش سي و هفتم با تشكيل ١٤٠ جلسه هيات مديره و ١٤ جلسه هيات رييسه در مقام نخست است و در گردش سي و چهارم نيز كمترين جلسه تشكيل شده است. در اين گردش اعضاي هيات مديره تنها ٦٦ بار دور يكديگر جمع شده و نشست هيات مديره داشته‌اند.

گفتني است كه برخي از گردش‌ها بيش از مدت قانوني خود فعاليت كرده‌اند و نشست‌هايي كه به عنوان جلسات هيات رييسه تشكيل شده به همين مناسبت و در دوران فَترت بوده است.