پرسه

1- پرسه روانشاد پروانه سهراب کیانی جم روز زامیاد برابر با پنج شنبه مورخ 1403/02/27 ساعت 10 تا 12 بامداد در تالار ایرج برگزار می گردد
2- پرسه روانشاد آذرمیدخت بهرام جوانمردیان روز زامیاد برابر با پنج شنبه مورخ 1403/02/27 ساعت 12:15 تا 2:15 پسین در تالار ایرج برگزار می گردد
3- پرسه روانشاد فرنگیس اردشیر شیرویا روز زامیاد برابر با پنج شنبه مورخ 1403/02/27 ساعت 2:30 تا 4:30 پسین در تالار ایرج برگزار می گردد
4- پرسه روانشاد گلبانو بهرام جمشید پور روز مانتره سپند برابر با جمعه مورخ 1403/02/28 ساعت 9 تا 11 بامداد در تالار ایرج برگزار می گردد
5- پرسه روانشاد موبد کورش خدارحم نیکنام روز خورداد برابر با جمعه مورخ 1403/03/04 ساعت 1:30 تا 3:30 پسین در تالار ایرج برگزار می گردد