پرسه

1- پرسه روانشاد اردشیر شاه بهرام فرهمند روز مهر برابر با جمعه مورخ 1402/09/10 ساعت 3 تا 5 پسین در تالار ایرج برگزار می گردد
2- پرسه روانشاد خداداد بهرام جمشیدیان مبارکه روز مهر برابر با جمعه مورخ 1402/09/10 ساعت 5:30 تا 7:30 پسین در تالار ایرج برگزار می گردد
3- پرسه روانشاد شهناز رستم رستمی عصرآبادی روز باد برابر با جمعه مورخ 1402/09/16 ساعت 3 تا 5 پسین در تالار ایرج برگزار می گردد

4- پرسه روانشاد مهین منوچهر لهراسب روز دی بدین برابر با جمعه مورخ 1402/09/17 ساعت 3 تا 5 پسین در تالار ایرج برگزار می گردد