پرسه

1- پرسه روانشاد خورشید لاوری شریف آباد روز مهر برابر با پنج شنبه مورخ 1402/12/10 ساعت 2:30 تا 4:30 پسین در تالار ایرج برگزار می گردد

2- پرسه روانشاد فرخنده آدرباد کلانیان روز مهر برابر با پنج شنبه مورخ 1402/12/10 ساعت 5 تا 7 پسین در تالار ایرج برگزار می گردد

3- پرسه روانشاد فرهوش القابی روز دی بدین برابر با پنج شنبه مورخ 1402/12/17 ساعت 1 تا 3 پسین در تالار ایرج برگزار می گردد