پرسه

1- پرسه روانشاد کیاندخت مهربان بوستانی روز شهریور برابر با جمعه مورخ 1403/04/01 ساعت 10 تا 12 بامداد در تالار ایرج برگزار می گردد

2- پرسه روانشاد همایون گشتاسب جمشیدی روز شهریور برابر با جمعه مورخ 1403/04/01 ساعت 12:30 تا 2:30 پسین در تالار ایرج برگزار می گردد

3- پرسه روانشاد رشید ماهیار باستانی روز آبان برابر با پنج شنبه مورخ 1403/04/07 ساعت 2:30 تا 4:30 پسین در تالار ایرج برگزار می گردد

4- پرسه روانشاد شاهرخ جهانگیر سلامتی روز آبان برابر با پنج شنبه مورخ 1403/04/07 ساعت 5 تا 7 پسین در تالار ایرج برگزار می گردد