فهرست خيرانديشان از 10 مهرماه 1401 تا 10 آذرماه 1402

فهرست خيرانديشان

از 10 مهرماه 1401 تا 10 آذرماه 1402

امور خیریه، بیماران و نیازمندان

1-        خانم مهین روئین تن، به نامگانه روانشادان دکتر کیخسرو نامداری و داریوش کیخسرو نامداری، کمک به بودجه امور خیریه درمانی، بیست میلیون ریال.

2-        خانم مهین بانو بهمردی شریف آباد، به مناسبت سر سال روانشاد گوهر ایام جمشیدی، کمک به امور خیریه، ده میلیون ریال.

3-        آقای بهمن رستمی راد، کمک به بیماران،  بیست میلیون ریال.

4-        خانم دکتر فرین انوشیروانی، به نامگانه پدرشان روانشاد جمشید اردشیر انوشیروانی و مادرشان سروناز سرور فریدون ایزدی، کمک به بیماران زرتشتی، چهل میلیون ریال.

5-        خانم مهردخت زابلستانی، به نامگانه مادرشان روانشاد تاج پاینده،کمک به بیماران زرتشتی،  بیست میلیون ریال.

6-        آقای پدرام شهرانی، به نامگانه روانشاد منوچهر بزرگ چمی، کمک به بیماران زرتشتی، چهار میلیون و پانصد هزار ریال.

7-        آقای دارا سپنتا، به مناسبت سر سال روانشاد دکتر فریدون سپنتا، کمک به امور خیریه، دویست و پنجاه میلیون ریال.

8-        آقای اسفندیار سپنتا، به مناسبت سر سال روانشاد دکتر فریدون سپنتا، کمک به امور خیریه،  دویست و پنجاه میلیون ریال.

9-        آقای بهمن رستمی راد، کمک به بیماران زرتشتی، پنجاه میلیون ریال.

10-    خانم لعل شهریاری، به مناسبت سر سال دکتر اردشیر مهربان شهریاری، کمک به نیازمندان،  بیست میلیون ریال.

11-    خیراندیش، کمک به امور خیریه، یکصد و شصت و پنج میلیون ریال.

12-    آقای اردشیر هرمزدی، به نامگانه روانشادان همایون بهمردی فرودی- بهرام اردشیر هرمزدی محمد آبادی- مهربانو آدرباد یزمیده و آقای سهراب اسفندیار خسروی، کمک به نیازمندان زرتشتی،  هشت میلیون ریال.

13-    خانم مهردخت زابلستانی،به نامگانه روانشاد مادرشان تاج پاینده، کمک به بیماران زرتشتی،  بیست میلیون ریال.

14-    خانم پروین مرادپور، به نامگانه سرسال روانشاد خدامرداد اردشیر اختر خاوری، کمک به امور خیریه، دوازده میلیون ریال.

15-    آقای کیخسرو نمیرانیان، به نامگانه روانشاد خداداد نمیرانیان، کمک به امور خیریه، سه میلیون ریال.

16-    خانم لعل شهریاری، به مناسبت سر سال روانشاد دکتر اردشیر مهربان شهریاری، کمک به نیازمندان زرتشتی،  بیست میلیون ریال.

17-    آقای حسین علی ایزد، کمک به بیماران زرتشتی، ده میلیون ریال.

18-    خانم نیکو یزدانی، به نامگانه آقای سیروس باستانی، کمک به امور خیریه، هفتصد و پنجاه هزار ریال.

19-    خانم پروین کاویانی، به مناسبت سیروزه همسرشان روانشاد کاوه آدرباد کاویانی،کمک به نیازمندان زرتشتی، یکصد و پنجاه میلیون ریال.

20-    خانم گیتا کاویانی، به نامگانه پدرشان روانشاد کاوه آدربادکاویانی، کمک به نیازمندان زرتشتی،  پانزده میلیون ریال.

21-    خیر اندیش،کمک به نیازمندان، پانزده میلیون ریال.

22-    خیراندیش،کمک به بیماران، پانزده میلیون ریال.

23-    آقای کامران فروزش، به مناسبت پرسه روانشاد کامبیز فروزش، کمک به امورخیریه انجمن،  بیست و پنج میلیون ریال.

24-    خیراندیش،کمک به امور خیریه، هفتصد و هفتاد میلیون ریال.

25-    آقای جمشید مهر و دولت مهر، به مناسبت سرسال روانشاد سیمیندخت(مهین)رستم بنداریان، کمک به  بیماران ونیازمندان، سیصد و پنجاه میلیون ریال.

26-    آقای بهمن رستمی راد،کمک به بیماران،  هفتاد میلیون ریال.

27-    خیراندیش، به مناسبت سر سال روانشاد رستم خسرو نمیرانیان، امور خیریه، دویست میلیون ریال.

28-    خانواده  ستوده نیا، به نامگانه رستم جمشید وشیرین ستوده نیا، کمک به امور خیریه، یکصد میلیون ریال.

29-    خانم فیروزه بهرانیان، جهت امور درگذشتگان، یکصد میلیون ریال.

30-    آقای کاوه یگانگی، به نامگانه روانشادان ایراندخت خدامراد ورجاوند و ایرج هرمزدیار یگانگی، کمک به امورخیریه ونیازمندان، دویست میلیون ریال.

31-    خانم پریچهر دستانیان، به مناسبت سر سال روانشاد شهریار بلندی، کمک به نیازمندان، سی میلیون ریال.

32-    آقای شهریار مهران، کمک به امور خیریه،  دو میلیون و پانصد هزار ریال.

33-    خانم کتایون ماوندادی، به نامگانه دینیار اسفندیار امجد، کمک به امور خیریه، ده میلیون ریال.

34-    آقای بهمن رستمی راد،  کمک به بیماران،  پنجاه میلیون ریال.

35-    خانم مهین بانو بهمردی شریف آباد،به مناسبت سی امین سال در گذشت روانشاد گوهرایام جمشیدی کلانتری، کمک به امور خیریه، یکصد میلیون ریال.

36-    آقای نیکجو و خانم فروزش، کمک به بیماران، دو میلیون ریال.

37-    خانم فروزش،  کمک به بیماران، دو میلیون ریال.

38-    آقای جمشید نیکجو،  کمک به نیازمندان، دو میلیون ریال.

39-    خیراندیش، کمک به بیماران، سه میلیون ریال.

40-    خیر اندیش، کمک به بیماران، سه میلیون ریال.

41-    خیراندیش، کمک به بیماران، سه میلیون ریال.

42-    آقای نیکجو و خانم فروزش،  کمک به بیماران، سه میلیون ریال.

آدریان تهران (آتشکده)

1-        خیراندیش، به نامگانه روانشاد ویدا کاشانی زاده، اهدای یک جارویرقی سطلی به مبلغ پنجاه میلیون ریال.

2-        خیراندیش، یک میلیون ریال.

3-        آقای فرهاد اهورایی، به نامگانه فرزندشان روانشاد خلبان شاهین فرهاد اهورایی، دو عدد بخاری گازی برای سالن شرقی.

4-        خیراندیش، تامین هیزم آتشکده از یزد وبهسازی انبار چوب آرامگاه قصر فیروزه وساخت قفسه های انبار چوب آرامگاه و آدریان تهران به مبلغ پانصد میلیون ریال.

5-        خانواده روانشاد خداداد آبادان فلاحت، به نامگانه ایشان، بهسازی کامل اتاق موبدان.

6-        فرزندان روانشاد مهرانگیز دستور تیرانداز مزدیسنی، بنامگانه ایشان، ساخت سنگهای یزشنگاه و شیشه جدا کننده وسایر ابزار مورد نیاز در محل یزشنگاه به مبلغ چهارصد میلیون ریال.

7-        فرزندان روانشاد دولت خدارحم فلفلی نرسی آبادی، به نامگانه ایشان، مبلغ صد میلیون ریال، بابت امور آدریان دهش گردید.

8-        شایان، آرمان و شیرین دلال، مبلغ ۱۵0 میلیون ریال، بابت تهیه هیزم و بهسازی آدریان

قصر فیروزه

1-        آقای بلندی، سی میلیون ریال.

2-        خانم ویدا سلامتی، به نامگانه روانشاد جمشید بهرام سلامتی شریف آباد، کمک به بودجه آبیاری،  شش میلیون ریال.

3-        خیراندیش، هشت میلیون ریال.

4-        آقای اشکان پورجوانمردی به نامگانه روانشادان منوچهر پورجوانمردی جعفرآباد و آرمین خسروی، تعداد 100 عدد سرو شیراز و 200 عدد گل رز.

5-        خانم میترا شهریاری زاده، بیست میلیون ریال.

6-        آقای منوچهر کشاورزی،به نامگانه روانشادان پروین اردشیر تهمورس زاده  جهانگیر وایراندخت کشاورزی بانو و زمرد کیخسرواردشیر کشاورزی، کمک به بودجه آبیاری،  شصت میلیون ریال.

7-        آقای شابهرام سیروسی،به نامگانه بنام شادروان اسفندیارمرادیان، دو میلیون و پانصد هزار ریال.

8-        خیراندیش، به مناسبت جشن فروردینگان، بیست میلیون ریال.

9-        خانواده پروین یزدانی، به نامگانه روانشاد رستم گشتاسب بهزاد خسرویانی، جهت لایروبی قنات،  بیست میلیون ریال.

مجموعه مارکار تهرانپارس

1-        آقای خدایار هرمزدیار خسرویانی بنامگانه همسرشان فرخنده پارسی،  ده میلیون ریال.

2-         خانم پریچهر کدخداییان، به نامگانه روانشادان پدرشان فریدون کدخداییان و مادرشان همایون فریدون خسروی، اهدایی یک عدد پکیج.

3-        آقای بهزاد خسرویانی، به نامگانه پدرشان روانشاد بهرام خسرویانی، یک عدد کیوسک نگهبانی.

4-        خانم مهرانگیز رستم خسروی، به نامگانه همسرشان روانشاد سرهنگ دینیار کیخسروخسرویانی، تندیس مارکار.

5-        آقای هوشنگ و خانم نازنین باستانی، به نامگانه مادرشان روانشاد دولت نامداریان، یک عدد بخاری گازی.

6-        آقای سیروس جهانی، سی میلیون ریال.

7-        خانم گلفروز ماندگاری، به نامگانه پسرش کاوش کیخسرو سنگ، تعداد 14 عدد روشنایی.

8-        خانواده رستم طوفان،دو عدد لوستر.

9-        هیات اجرایی مارکار، تعمیر و رنگ آمیزی اطاق کتابخانه قبلی.

10-    خیراندیش، پارکت سالن شام در سالن اجتماعات.

11-    خیراندیش، بازسازی و نصب کاشی دیوار و کف سرویس توالت پایین سالن اجتماعات.

12-    خیراندیش، تعویض کلیه لامپ های شاه ورهرام ایزد.

 کتابخانه یگانگی

1-        آقای هرمز خسرویانی پیشکش یک جلد پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان: "مستند سازی کتیبه بناهای زرتشتیان تهران".

2-        آقای فرامرز پور رستمی پیشکش تعدادی از شماره های مجله چیستا.

3-        آقای مهندس رستم یگانگی توسط جناب آقای بیژن نوشیروانی، سی میلیون ریال.

4-        آقای دکتر بهمن مرادیان،  کمک هزینه خرید کتاب، هفتاد و پنج میلیون ریال.

5-        آقای دکتر مهرداد قدردان پیشکش یک جلد کتاب "فرهنگ بهدینان شریف آباد اردکان یزد: دفتر یکم: آداب و رسوم کهن و گویش".

6-        آقای اسفندیار خسروی، تعدادی نشریه هوخت و مهنامه زرتشتیان.

7-        خانواده محترم خدابخشی تعدادی کتاب به نامگانه رستم بهرام خدابخشی شریف  آباد.

8-        آقای مهندس رستم یگانگی،  سی میلیون ریال.

تالارهای  خسروی و ایرج

1-        خانم مهناز آذرگشسب، به نامگانه روانشاد مهندس رستم اورمزدی، کمک به خرید پمپ آب و لوازم جانبی آن،  یکصد و بیست میلیون ریال.

2-        جناب موبد مهربان فیروزگری و فرزندان، به نامگانه همسرشان روانشاد مهرانگیز مزدیسنی، یک عدد سماور 100 لیتری.

3-        آقای سروش ریحانی حسین آباد، بنامگانه همسرشان روانشاد ویدا کاشانی زاده، دو عدد پنکه دیواری.

4-        آقای فرهاد فرهی فر، تعداد 32 وارمر استیل.

شاه ورهرام ایزد

1-        خانم ضیاطبری، سی و سه میلیون و سیصد هزار ریال.

2-        خانم پریدخت کاوسی،  سی و سه میلیون و سیصد هزار ریال.

3-        خیراندیش، ده میلیون ریال.

4-        خیراندیش،  پنج میلیون ریال.

5-        آقای اردشیر بیدانجیری، ده میلیون ریال.

6-        خانم شیرین هخامنشی از طرف خانم سرور هخامنشی، بیست میلیون ریال.

7-        خیراندیش به نامگانه پدر و مادرشان، کمک به بازسازی ساختمان شاورهرام ایزد،  سیصد و شصت و سه میلیون و شصت هزار ریال.

8-        خیر اندیش، پنج میلیون ریال.

سرای سالمندان

1-        آقای مهران فریدونی، بنامگانه روانشادان مادر و پدرشان پریوش منوچهر دادنام و کیخسرو مهربان فریدونی، پنجاه میلیون ریال.

2-        خیراندیش،  ده میلیون ریال.

3-        خانم کیانوش دینی، به نامگانه اسفندیاردینیار دینی وبانو سروش مهرابی پورکرمانی، دو میلیون و پانصد هزار ریال.

4-        خانم نسیم پوروشسب، به نامگانه روانشاد شهاب سهراب پوروشسب، سی میلیون ریال.

سایر    دهش ها

1-        خانواده فیروز خسرویانی،  کمک به بودجه آدریان بزرگ،  پنج میلیون ریال.

2-        خیراندیش،  کمک به بودجه سرویس مدارس،  دویست و ده میلیون ریال.

3-        خیراندیش،  کمک به لباس عید کودکان زرتشتی،  هفتاد و هفت میلیون و هفتصد و هفتاد و هفت هزار و هفتصد و هفتاد و هفت ریال.

4-        آقای بابک سلامتی، به نیت گهنبار آدریان بزرگ،  سه میلیون و سی هزار ریال.

5-        خیراندیش،کمک به بودجه سرویس مدارس،  دو میلیارد ریال.

6-        آقای محمد امینی، برای سپاسداری از کامبیز یگانگی،  دویست میلیون ریال.

7-        آقای امیر، برای پاسداشت تلاش آتشکده ها جهت حفظ فرهنگ ایرانی،  یک میلیون ریال.

با سپاس از تمامی دهشمندان، تندرستی، بهروزی و پاداش نیک اندیشی ایشان را از اهورامزدا آرزومندیم.