گردش چهل و پنجم انجمن زرتشتیان تهران

هیات رئیسه گردش 45

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 افشین نمیرانیان رئیس انجمن زرتشتیان تهران(دارای حق امضاء)
2 کوروش آذرگشاسبی نایب رئیس انجمن زرتشتیان تهران(دارای حق امضاء)
3 شابهرام سیروسی خزانه دار انجمن زرتشتیان تهران(دارای حق امضاء)
4 نوذر نوذری دبیر انجمن زرتشتیان تهران

گروه بازرسان سال 1401

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 فرانک زنده نوش گروه بازرسان سال 1401
2 فرشاد خورشیدیان گروه بازرسان سال 1401
3 مهرداد کاویانی گروه بازرسان سال 1401

هیات مدیره

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 ماندانا آذرکیوان عضو هیات مدیره
2 کوروش آذرگشاسبی عضو هیات مدیره
3 آذرمین دخت بلیوان عضو هیات مدیره
4 فرامرز پوررستمی عضو هیات مدیره
5 شاهرخ پورمستدام عضو هیات مدیره
6 رستم تیراندازیان عضو هیات مدیره
7 پروانه خرمشاهی عضو هیات مدیره
8 اردشیر خسرویانیعضو هیات مدیره
9 جمشید دارابیانعضو هیات مدیره
10 کامبیز رستمی عضو هیات مدیره
11 شاهرخ سلامتی عضو هیات مدیره
12 فرشاد سلامتی عضو هیات مدیره
13 شابهرام سیروسی عضو هیات مدیره
14 بابک شهریاری عضو هیات مدیره
15 مهردخت شهریاری عضو هیات مدیره
16 فرشاد فرهی فر عضو هیات مدیره
17 خدامراد مزداپور عضو هیات مدیره
18 افشین نمیرانیان عضو هیات مدیره
19 نوذر نوذری عضو هیات مدیره
20 فرشید نیکفام عضو هیات مدیره
21 ساسان نیکنام عضو هیات مدیره