گردش چهل و پنجم انجمن زرتشتیان تهران

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 افشین نمیرانیان رئیس انجمن زرتشتیان تهران(دارای حق امضاء)
2 کوروش آذرگشاسبی نایب رئیس انجمن زرتشتیان تهران(دارای حق امضاء)
3 شابهرام سیروسی خزانه دار انجمن زرتشتیان تهران(دارای حق امضاء)
4 نوذر نوذری دبیر انجمن زرتشتیان تهران
5 ماندانا آذرکیوان عضو هیات مدیره
6 آذرمین دخت بلیوان عضو هیات مدیره
7 فرامرز پوررستمی عضو هیات مدیره
8 شاهرخ پورمستدام عضو هیات مدیره
9 رستم تیراندازیان عضو هیات مدیره
10پروانه خرمشاهی عضو هیات مدیره
11اردشیر خسرویانی عضو هیات مدیره
12جمشید دارابیان عضو هیات مدیره
13کامبیز رستمی عضو هیات مدیره
14شاهرخ سلامتی عضو هیات مدیره
15فرشاد سلامتی عضو هیات مدیره
16بابک شهریاری عضو هیات مدیره
17مهردخت شهریاری عضو هیات مدیره
18فرشاد فرهی فر عضو هیات مدیره
19خدامراد مزداپور عضو هیات مدیره
20فرشید نیکفام عضو هیات مدیره
21ساسان نیکنام عضو هیات مدیره

گروه بازرسان سال 1402

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 فرانک زنده نوش گروه بازرسان سال 1402
2 فرشاد خورشیدیان گروه بازرسان سال 1402
3 مهرداد کاویانی گروه بازرسان سال 1402