خلیج یعنی فارس

در نخستین روز از چهارمین گردهمایی سراسری نمایندگان انجمن‌ها و نهادهای زرتشتی ایران که در شیراز برگزار شد، گروه کر انجمن زرتشتیان شیراز سرود زیبایی را درباره «خلیج فارس‌» اجرا کردند که شعر آن از این قرار است:

وقتی که ایران هست، خلیج یعنی فارس

تاریخ می‌لـــــرزد از خشــــم قوم پـــــارس

جز این اگـــــر باشد خلــــــیج آبی نیست

بی ســــایه ایران، غیر از ســرابی نیست

تا میهـــن کاوه تــابوت ضحـــــــــاک است

این سرزمیـــن از هر اهریمنی پاک اسـت

صدها هـــــزار آرش جان در کــــمان دارند

تیری اگر کاریـــست این عاشــــقان دارند

                  *******

وقتی هـــــــویت را در نــــــام می‌جــویند

هر بـــی نشان ناچار صد یاوه می‌گــــوید

چیزی که در‌صلح‌است از‌جنگ می‌خواهد

قدرت اصالت نیست، فرهنگ می‌خـواهد

ما وارث کـــورش فرزنــــد جمــــــشیدیم

پیروز بی بـــــــــرده، بت نپرستیـــــــدیم

ما ریشه‌ای دیرینه درعشق و خون داریم

ما در شـــب تاریخ تا صبـــــــح بیــــداریم