مناسبت‌هاي ماه آذر

 *نخستين مناسبت‌ماه آذر «جشن آذرگان» است. اين فرخنده آيين، يكي از جشن‌هاي ماهانه است. روز نهم هرماه و ماه نهم هرسال خورشيدي به نام اين ايزد است. ابوريحان بيروني يكي از نويسندگان ايراني،به آيين‌هاي جشن آذرگان اشاره كرده است. ابوريحاني بيروني مي‌نويسدز نهم آذر عيد است كه آن را براي توافق دونام آذر جشن مي‌نامند و در اين روز به افروختن آتش احتياج مي‌يابند و اين روز عيدآتش است و به نام فرشته‌اي كه به همه آتش ها موكل است موسوم است و{اشو زرتشت امر كرده كه دراين روز آتشكده‌ها را زيارت كنند و قرباني‌ها به‌آتش نزديك كنند و در امور عالم مشاوره كنند.»

شايان ذكر است كه قرباني براي آتش،« آتش زوهر» است كه شامل عود و كندر وخوشبو كننده‌ها است و در گذشته هنگام بهار كره تازه حيواني بوده است.

در واقع اين عيد در قديم آغاز زمستان بوده است، مردم به آتشكده‌ها مي‌رفتند و ضمن مراسم نيايش اهورامزدا بر آتش عود و صندل و چوب‌هاي خوشبو مي‌گذاشتند و به دليل تغيير فصل و آغاز سرما از آتشي كه در آتشكده بود،  هر كسي با مراسمي‌ويژه آتشي را به خانه مي‌برد و آتش زمستاني خانه را باآتش تقديس شده مي‌افروخت كه تا پايان زمستان در خانه روشن بوده و معتقد بودند كه اين آتش براي آنها شگون و بركت مي‌آورد.

 *روزهاي نبر در اين ماه عبارتند از: ششم برابر با ماه روز، هشتم برابر با گوش روز، پانزدهم برابر با رام روز و بيست‌وششم برابر با وهمن روز.

* از ديگر روزهاي ويژه آذرماه مي‌توان به 25 آذر برابر با اورمزد و دي‌ماه اشاره كرد كه يكي از ديگان‌هاي سه‌گانه است. در اين روز نيايشگاه‌هاي زرتشتي آكنده، از كساني است كه براي نيايش به اين مكان‌ها مي‌آيند.

 *اشتاد ايزد نيز برابر است با روزبيستم آذرماه كه روز ويژه ديگري براي داد و هش ونيايش است.

 *در 30 آذرماه نيز ايرانيان شب يلدا راگرامي‌مي‌دارند كه درازترين شب سال است و درگذشته بامراسم ويژه‌اي از جمله خوردن ميوه‌هايي مثل انار و شاهنامه‌خواني همراه بوده است. هنوز هم بسياري از ايرانيان اين شب را با بزرگان خانواده به سر مي‌برند و مراسم ويژه‌اي دارند.

* از مناسبت‌هاي ملي نيز مي‌توان به اين موارداشاره كرد:

٧ آذرماه روز نيروي دريايي

13 آذرماه روز بيمه، روز جهاني معلولان

25آذرماه روز پژوهش