زرتشت ستايشگر خرد و راستي

چكامه اي كه در پي مي‌آيد، يكي از سروده هاي خانم توران شهرياري(بهرامي) است كه با نام "اشو زرتشت"و به مناسبت بزرگداشت جهاني اشوزرتشت از سوي يونسكو سروده شده است. سال 2003 ميلادي از طرف سازمان جهاني يونسكو سال گراميداشت نخستين پيام آور جهان، اشوزرتشت اعلام شد. در اين سال همچنين از ٤٧ بزرگمرد عالم بشريت و سودرسان جهان نيز نكوداشت به عمل آمد كه سرآغاز همه آن نام‌ها نام اشوزرتشت بود.

مناسبت انتشار اين چكامه نيز ششم فروردين ماه برابر با خجسته زادروز اشو زرتشت اسپنتمان است.

 خداي جان و خرد، چون كه يار زرتشت است

                                                 به هرزمانه خرد دوستار زرتشت است

«اهوره مزدا» مهر آفرين هستي بخش

                                                يگانه ياور و پروردگار زرتشت است

«وهومن»آن خرد برتر اهورايي

                                                هميشه همره و آموزگار زرتشت است

«اشا» به ديده او نظم عالم هستي است

                                                كه بي گمان سبب اشتهار زرتشت است

ستايش از خرد و راستي و نيكي و مهر

                                                به هر زمان و مكان افتخار زرتشت است

به فكر و گفته و كردار نيك ، بنگر ژرف

                                                سه در بي بدل ئ شاهوار زرتشت است

همين سه واژه كه برتر از آن نگفته كسي

                                                به چشم جان و خرد شاهكار زرتشت است

برابري همه خلق و آن جهان بيني

                                                نشان ز آگهي و اعتبار زرتشت است

تساوي زن و مرد و كمال آزادي

                                                بيان و باور انسانمدار زرتشت است

جهان مبارزه نيكي و بدي است، بدان

                                                كه بر عليه بدي كارزار زرتشت است

نهاد نيك و بد و حق انتخاب بشر

                                                نشاني از سخن استوار زرتشت است

سپاس از همه نيكان و بخردان جهان

                                                زبان كلك حقيقت نگار زرتشت است

هر آن كه در پي خوشبختي كسان باشد

                                                به كام دل برسد، اين شعار زرتشت است

به كار و شادي پرداز و بهره بر ز جهان

                                                كه اين پيام بهين راهكار زرتشت است

دفاع رواست و ليكن هجوم جايز نيست

                                                چنين سخن ، سخن آشكار زرتشت است

به دشمنان همه جا چيره شد ز منطق و مهر

                                                چو مهرورزي در پود و تار زرتشت است

محيط زيست عزيز است، هان ميالايش

                                                خود اين سفارش بيش از شمار زرتشت است

دو راه نيك و بد و حق انتخاب بشر

                                                نشاني از سخن استوار زرتشت است

سپاس از همه نيكان و بخردان جهان

                                                بيان كلك حقيقت نگار زرتشت است

رواج يافت به فرمان او كشاورزي

                                                كه كشت و كار خود از روزگار زرتشت است

زمين نيك خدا داده را نكوتر ساز

                                                در اين سخن هدف پايدار زرتشت است

فروغ و روشني و نور، هست قبله گهش

                                                كه پرتوي ز خداوندگار زرتشت است

چو او حقوق بشر را نخست پايه نهاد

                                                از آن هميشه بشر حق گزار زرتشت است

ز «كورش» است اگر لوحه حقوق بشر

                                                هم او جهان نگري در كنار زرتشت است

درخت فلسفه غرب و حكمت يونان

                                                بسا كه ريشه‌اش از كشتزار زرتشت است

بسي فلاسفه غرب همچو« افلاطون»

                                                به راه او رود و پي سپار زرتشت است

بسي كسان كه نشستند بر سر خوانش

                                                بسا كسا كه به جان ريزه خوار زرتشت است

به « گاتها» ست سخن‌هاي نغز و پرمغزش

                                                چوگاتها اثر ماندگار زرتشت است

بسوخت دشمن از او بس كتاب و دفتر ، باز

                                                هر آن چه مانده به جا، يادگار زرتشت است

ز دشمنان چه ستم ها بر آن جهان بين رفت

                                                گذشته شاهد و آيينه دار زرتشت است

جهان خسته ز جنگ و خشونت و بيداد

                                                گشوده ديده و در انتظار زرتشت است

پس از گذشته چندين هزاره، بازجهان

                                                پر از شميم خوش و مشكبار زرتشت است

به نام نامي او گشت نامزد اين سال

                                                هزاره هاست، بشر وامدار زرتشت است

درود باد به كار نكوي « يونسكو»

                                                سپاس نيكان ، پيغام و كار زرتشت است

سرآمد چهل و هفت نام نام روان

                                                نخست نام خوش و نامدار زرتشت است

پيام آور ايرانم آريايي اوست

                                                ز دودمان « فريدون» تبار زرتشت است

به نام ناميش ايران زمين به خود بالد

                                                از آنكه كشور ايران ديار زرتشت است

كنون به خواسته سازمان«يونسكو»

                                                درود گرم جهاني نثار زرتشت است