روزهای ویژه در اسفندماه

* يكي از مناسبت هاي مهم اسفند ماه كه در روزهاي آخر اين ماه است، برگزاري آخرين چهره گهنبار يعني« همس پت ميديم‌گاه» است.

اين آيين از روز اورمزد برابر با بيست و پنجم اسفندماه آغاز مي‌شود و به مدت پنج روز ادامه دارد. زرتشتيان ، آخرين گهنبار از گهنبارهاي ششگانه را در روزهايي كه پنجه خوانده مي‌شوند برگزار مي‌كنند.

* روزهاي پنجه عبارتند از : اهنود، اشتود، سپنتمد، وهوخشتر، وهشتواش كه در آخرين روز از روزهاي پنجه كه در گاهنامه امسال برابر با ٢٩ اسفندماه است، در ايران باستان روي بام‌ها آتش مي‌فروختند.

* روزهاي نبر نيز در اين ماه عبارتند از: ٦ اسفند ماه برابر با ماه روز، ٨ اسفند ماه برابر با گوش روز، ١٥ اسفند ماه برابر با رام روز و ٢٥ اسفند ماه برابر با وهمن روز

* ١٤ اسفند ماه برابر است با ورهرام روز كه بسياري از زرتشتيان در اين روز به نيايشگاه‌ها مي‌روند و به دادو دهش مي‌پردازند.

* ٢٠ اسفند ماه نيز برابر است با اشتاد روز كه در اين روز هم بسياري به دادو دهش مي‌پردازند و در برخي از نيايشگاه ها آيين هاي ويژه‌اي برگزار مي‌شود.

* از مناسبت هاي ملي نيز مي‌توان به ٢٩ اسفندماه روز ملي شدن صنعت نفت ايران و ١٥ اسفند ماه روز درختكاري اشاره كرد.