روزهای ویژه در ماه دي

«دي»عنوان آفريدگاري اهورامزدا است و نام روز هشتم بوده است، اما چون ٢بار ديگر تكرار مي‌شود، هربار نام روز پس از آن نيز بدان افزوده مي‌شود. دي در اوستا به شكل دئوش و در فارسي ميانه ‌دي و به چم (معناي) آفريدگار و دادار آمده است.

 *در ماه دي سه جشن ديگان داريم كه به ترتيب در روزهاي دي به آذر برابر با٢ دي‌ماه، دي به‌مهر برابر با 9دي ماه و دي به‌دين برابر با 17 دي‌ماه گرامي داشته مي‌شوند.

 *روزپنجم دي‌ماه برابر است با درگذشت اشوزرتشت وبراي زرتشتيان تعطيل رسمي است. در اين روز زرتشتيان به آرامگاه و برمزار درگذشتگان مي‌روند و براي آمرزش آنان نيايش مي‌كنند و بوي‌خوش برآتش مي‌نهند.

درتهران اين آيين در آرامگاه قصرفيروزه برگزار مي‌شود.

 *روزهاي نبر(پرهيز از گوشت) در اين ماه عبارتنداز: يك‌شنبه ششم برابر با ماه روز، سه‌شنبه‌هشتم برابر باگوش روز، سه‌شنبه پانزدهم برابر با رام‌روز، شنبه بيست‌وششم برابر با وهمن روز.

 *در ديماه جشن گهنبار چهره ميدياريم‌گاه نيز خوانده مي‌شود. روزهاي برگزاري گهنبار از روز پنجشنبه دهم برابر با مهر‌روز آغاز مي‌شود و به مدت ٥ روز ادامه دارد. اين گهنبار به چم(معناي) ميانه زمستان و زمان استراحت كامل است و گهنباري است كه به مناسبت زمان آفرينش جانوران است.

 *روز ٢٠ دي‌ماه برابر با اشتادروز است كه بسياري از زرتشتيان در اين روز به داد و دهش و نيايش مي‌پردازند.

 *روز ٢٥ دي‌ماه نيز برابر است با اورمزد روز كه به اهورامزدا و نيايش اختصاص دارد.

 *جشن بهمنگان نيز در 26 دي‌ماه گرامي داشته مي‌شود.

 *از مناسبت‌هاي ديگر اين ماه مي‌توان به يازده دي‌ماه اشاره كرد كه آغاز سال 2023 ميلادي است.