آدریان تهران

چند سال پس از تشکیل انجمن زرتشتیان تهران یکی از کارهای بایسته، ساختمان آدریان تهران بود که سنگ بنای آن در روز اورمزد وفروردین ماه ۱۲۸۳ یزدگردی برابر با 23/05/1293 خورشیدی و برابر با ۱۳ اوت ۱۹۱۳ میلادی گذارده شد و با کمک مالی پارسیان هندو زرتشتیان تهران در خورداد ماه ۱۲۸۶ یزدگردی برابر با آذرماه ۱۲۹6 خورشیدی پایان یافت و روز اشتاد ایزد نیز گشایش یافت.