پیشینه کارهای دینی در تهران

در زمان قاجاریه تعداد زرتشتیان تهران بسیار کم بود و در هفتاد سال پیش در حدود پانصد نفر زرتشتی در تهران ساکن بودند که بیشتر آنان به کار بازرگانی در سرای مشیر خلوت و دالان امین الملک و دالان زرتشتی ها و کشاورزی در دهات اطراف تهران مشغول بودند یا به کسب و کار اشتغال داشتند. برای رفع نیازهای دینی این عده ارباب جمشید در خانه خود واقع در خیابان ارباب جمشید تالاری برای انجام کارهای دینی به وسیله موبد مهرگان ترتیب داده بود که زیاد جنبه همگانی نداشت.