چگونگي تاسيس كنكاش (انجمن) موبدان تهران

انجمن موبدان تهران يكي از نهادهاي ديرپاي زرتشتي است كه سال‌هاي درازي است به خدمات ديني مشغول است. شكل‌گيري اين انجمن در پي افزايش شمار زرتشتيان ساكن در تهران بود و نيازي كه آنان به خدمات گوناگون ديني داشتند. شمار زرتشتيان تهران به‌هنگام شكل‌گيري كنكاش موبدان تهران از مرز 3500تن گذشته‌بود و در ميان آنان تعدادي موبد و موبدزاده و خانواده آنان نيز از يزد و كرمان و ديگر نقاط زرتشتي‌نشين ايران به پايتخت آمده‌بودند.

در اوايل سال 1330 موبدان و موبدزادگان ساكن تهران به منظور بهبود بخشيدن به وضع موبدان و حمايت از منافع فردي و اجتماعي آنان جلساتي متعدد برپا كردند و در پايان اين گردهمايي‌ها تصميم گرفتند كه سازماني به نام كنكاش موبدان تهران تاسيس كنند. با اين تصميم اساسنامه و مرامنامه مربوطه را تنظيم كردند و بالاخره در جلسه‌اي كه در روز دوازدهم مهرماه 1330 با حضور 27تن از موبدان و موبدزادگان مقيم تهران برپا شده‌بود، مرامنامه و اساسنامه تنظيمي خوانده‌شد و مورد تصويب قرارگرفت. سپس اخذ راي به عمل‌آمده و يازده‌تن افراد نام‌برده زير به عنوان اعضاي اولين دوره كنكاش موبدان تهران انتخاب شدند.

روانشاد رستم موبد خدابخش ماونداد (رييس) روانشاد فريدون موبد رستم صداقت (نايب رييس) موبد اردشير موبد هرمزديار آذرگشسب (دبير)- روانشاد اردشير موبد مهربان پرتوي (گزارش نويس) آقاي رستم موبد بهرام زرتشتي (صندوقدار) آقاي بهمن موبد شهريار موبد (حسابدار) موبد فيروز دستور نامدار آذرگشسب موبد رستم موبد دينيار شهزادي مهندس بهمن موبد جمشيد جمشيدي دكتر مهربان موبد شابهرام شهرويني و آقاي اردشير موبد خداداد موبد.

كنكاش موبدان تهران در نخستين دوره فعاليت دو ساله خود، اقدامات گوناگوني انجام داد كه از جمله مي‌توان به تهيه و تنظيم روش فعاليت يا آيين‌نامه اشاره كرد.

1- در واقع نخستين كار اين نهاد تهيه و تنظيم آيين‌نامه داخلي و به تصويب رساندن آن در مجمع همگاني موبدان و موبدزادگان مقيم تهران بود تا كنكاش بتواند برابر مفاد آن نشست‌هاي خود را برپا كند و ديگر خدمات را انجام دهد.

2- جلسات اوليه كنكاش به واسطه نداشتن محل معين در منزل يكي از اعضا برگزار مي‌شد، ولي در ماه دوم تاسيس اتاقي در منزل شادروان بهمن زين‌آبادي واقع در خيابان پهلوي سابق نزديك چهارراه منگل را اجاره كرد و صندلي‌هايي نيز با سرمايه كنكاش خريداري شد و جلسات بعدي مرتب در آن محل برگزار مي‌شد. اجاره محل كنكاش كه ماهانه مبلغ پانصد ريال تمام بود، از طرف روانشاد موبد فريدون صداقت پرداخت مي‌شد.

3- براي به ثبت رساندن كنكاش نيز در همان روزهاي اول اقداماتي انجام گرفت تا بالاخره در تاريخ 6/12/1330 پروانه رسمي به شماره 281 از سوي اداره شهرباني به نام كنكاش موبدان صادر شد.

4- به منظور اشاعه مذهب زرتشتي و راهنمايي بهدينان تصميم گرفته‌شد كه مجله‌اي در زير نام پيك كنكاش موبدان انتشار يابد و به‌طوري كه در صفحات 1 و 2 شماره اول پيك (دوره جديد) اشاره شده كلاً پنج شماره پيك در سال هاي 2-1331 انتشار يافت كه مورد استقبال گرم همكيشان عزيز قرار گرفت. ضمناً كنكاش در طول مدت دوره دوساله فعاليت خود براي روشن كردن اذهان همكيشان گرامي به سوالات مذهبي و اجتماعي آنان پاسخ‌هاي مقتضي مي‌داد كه اغلب آنها در شماره‌هاي پيك منعكس مي‌شد.

5- با انجمن‌ها و سازمان‌هاي زرتشتي چه در داخل ايران و چه در خارج باب مكاتبه را باز كرده‌بود و به‌ويژه از انجمن پارسي پنچايت در بمبئي تقاضاي ارسال كتاب‌هاي مذهبي كرد تا بتواند به ياري خدا كتابخانه‌اي براي استفاده عموم تاسيس كند. درخواست كنكاش مورد قبول واقع شده و 42 جلد كتاب‌هاي مذهبي از سوي پارسي پنچايت دريافت شد كه به‌طور موقت در محل كنكاش نگهداري مي‌شد.

آخرين نشست اين دوره دو ساله نيز در روز 22 آبان ماه 1332 برگزار شد.

منبع: پيك كنكاش موبدان تهران، شماره دوم