استوارم به دين زرتشتي

هنگام برگزاري جشن ارديبهشتگان در تهران كه به با تلاش انجمن موبدان تهران و همكاري انجمن زرتشتيان تهران برگزار شد، سرود زيبايي به صورت همخواني (كر) پخش شد كه بسيار مورد توجه باشندگان قرار گرفت. كلام اين سرود دلنشين را سركار خانم‌توران‌شهرياري (بهرامي)چكامه‌سراي زرتشتي سروده و آهنگ آن نيز توسط آقاي پژمان ساسانپور تهيه‌شده‌بود. متن سروده از اين قرار است:

اي اهورا خداي هر دو جهان                 كزتو باشد هر آشكار و نهان

فروهر از تو هست در جانم                    نگسلد هيچگاه پيمانم

هست اشا راستي و نظم جهان                آفرينش پديدار شد از آن

شهد خوشبختي آن كسي نوشد              كه به خوشبختي كسان كوشد

« استوارم به دين زرتشتي                       دين مهرآفرين زرتشتي

كه سه نيكش، بود بهين دستور              خوي اهريمني ست از آن دور »(٢بار)

دين زرتشت دين دانايي است                دين همزيستي و همكاري است

دين پاكي و مهرو دانش و نور              صلح و سازندگي و شادي و شور

آدمي‌در گزينش آزاد است                  داور از نيكي بشر شاد است

چون محيط است ياور انسان                 بايدش پاك داشت با دل و جان

« تا دل گرم مي‌تپد در تن                      راه دين بهي سپارم من

سوي مزدا روم به پايان باز                      تا كنم در گروسمان پرواز » (٢بار)

« استوارم به دين زرتشتي                       دين مهرآفرين زرتشتي

كه سه نيكش بود بهين دستور                خوي اهريمني‌ست از آن دور » (٢ بار )