آتش نيايش

ماه آذر را به نام آتش مي‌شناسند كه يكي از فروزه‌هاي سودمند اهورايي است و اگر نبود انسان هيچگاه نمي‌توانست از روش زندگي آغازين در نمادها، بيرون آيد و هيچ تمدني نيز شكل نمي‌گرفت، از اين بر آن شديم تا متن فارسي آتش نيايش را كه در ستايش پديده سودمند است، منتشر سازيم. با آرمان اينكه آتش مهر اهورايي همواره در جانمان فروزان باشد.

اين متن برگرفته از خرده اوستايي است كه زنده ياد استاد رشيد شهمردان از دين دبيره برگردان كرده است.

درود به تو اي آتش، اي برترين آفريده نيك و ستودني اهورايي؛ بر مي‌گزينم كيش مزديسنا را كه آورده زرتشت است و كسي است كه ستايشگر آفريدگار داناو نكوهنده خدايان پنداريست.

به تو اي آذر آفريده اهورامزدا، يزشن و درود و ستايش و نيايش باد درود و يزشن و ستايش و نيايش باد به تو اي آذر آفريده اهورا.

ستايش ، نيايش ، ارمغان نيك ، ارمغان دلخواه، ارمغان دوست داشتني نياز به تو اي آفريده اهورامزدا.

براي ستايشي تو و برازنده نيايش، برازنده و برازنده نيايش باشي در خانه مردمان، خوشبخت بادكسي كه مي‌ستايد آنرا، با هيزم در دست با برسم دردست، با شير دردست و باهاون دردست، هيزم شايسته براي تو برسد، بوي شايسته براي تو برسد، خوراك شايسته براي تو برسد، اندوخته شايسته براي تو برسد، برنايي به نگهباني تو گماشته شود. دانايي به نگهباني تو گماشته شود، اي آذر اي آفريده اهورامزدا.

فروزان باش در اين خانه، فروزان باش در اين خانه تا ديرزمان تا رستاخيز بزرگ تا رستاخيز بزرگ و نيك ، بده به‌من اي آتش آفريده اهورامزدا، رامش بسيار، روزي بسيار، زندگي بسيار، رامش فراوان ، روزي فراوان ، زندگي فراوان، پارسايي كامل ، خوش زباني و دين آگاهي و پس از آن خردي بزرگ و پاينده و پس از آن دليري مردانه، استوار، هوشياري، وظيفه شناسي و بيداري و فرزندان برومند ، زيرك، نگهبان كشور، انجمن آرا، باليده، نيك كردار، رهاننده از سختي ها و هوشيار كه پيشرفت دهد خانه مرا، ده مرا، شهر مرا، كشور مرا و سرافرازي‌هاي ميهن مرا.

بده به‌من اي آذر، اي آفريده اهورامزدا آنچه كامروا مي‌سازد مرا اكنون و هميشه و آن بهترين جاي اشوان روشن روان و پر از آسايش است. كه از آن بيابم مزدنيك، نام نيك و براي روانم نيك بختي پاينده.

همه را فرا مي‌خواند آذر اهورامزدا، كساني كه مي‌پزد خوراكشان را، از همگي خواستار است ارمغان نيك ، ارمغان دلخواه ، ارمغان دوست داشتني اي سپنتمان. آذر مي‌نگرد دست همه فراروندگان را، آنچه مي‌آورد دوست بر دوست ، دوست فرا رونده براي دوست آرامش گزيده.

پس اگر او هيزم بياورد با پاكي و راستي و انديشه در ياد، با برسم به‌پاكي گسترده  يا گياه خوشبوي والا، پس بر او آذر اهورامزدا آفرين مي‌كند، پس آذر خشنود گشته و درود مي‌كند.

به‌تو ارزاني رمه هاي گاو و گوسفند و مردان فراوان و به‌تو يك مغز بيدار و يك روان آزاد، تا تو را به‌سوي يك زندگي شاد و زندگي خوش در شب هايي كه هستي رهنما باشد. اين است آذر براي كسي كه برايش مي‌آورد، هيزم خشك و آزموده و پاك شده در روشنايي.

به‌خشنودي مينوي ارديبهشت بلند و آذر و سروش و ورهرام با همه امشاسپندان پيروزگر. شكسته باد اهريمن و ديوان و دروغگويان و ستمكاران و گناهكاران و دشمنان دين، با ديو خشم كه نوروفر را كم كند.

يتااهووئيريو. اشم وهو.

اي اهورا خود را بمن بنما و نيروي فرمانبر بخش، توانايي با پيروي راستي و انديشه نيك براي ياوري.

اي دورنگر بزرگترين بخشش چيرگي برخود بمن بخشا. بخشش انديشه نيك، نهادم را با راستي و فروتني مي‌آرايد. زرتشت جان و تن و بهترين انديشه نيك خويش را با پرهيزكاري و فرمانبرداري و خواست در كردار و گفتار به مزدا نياز مي‌كند.