مهرنيايش

باورمندان به اشوزرتشت و زرتشتيان، ايزدمهر را به داوري مي‌شناسند و داور بودن يكي از ويژگي‌هاي اين ايزد است.

مهرنيايش نيز كه يكي از بخش هاي خرده اوستا به شمار مي‌رود و بسياري از زرتشتيان هنگام نيايش در نيايشگاه ها آن را مي‌سرايند، به فروزه‌ها (صفات)‌مهر اشاره ويژه‌اي دارد.

متن مهرنيايش كه در بردارنده ويژگي‌هاست، و به شوند( دليل) برگزاري جشن مهرگان برگزيده شده، از اين قرار است:

بزرگوار و نيكوكار و فيروزگر باد مينوي مهرايزد كه داور بهدينان ودارنده هزارگوش و ده هزار چشم و داوري كاملا راست و درست و بسيار تيزبين و تيزفهم است.

به مهر ايزد صاحب دشت هاي وسيع و چراگاه هاي رامش بخش، يزشن و نيايش.

مهرايزد صاحب دشت هاي وسيع را مي ستاييم كه راست گفتار، مشهور، دارنده هزارگوش، خوش هيكل ، صاحب هزار چشم، بلند بالا، دوربين ، نيرومند، بيخواب و هماره بيدار است- مهري كه پيرامون كشور است ما مي ستاييم مهر داخل كشور را ما مي ستاييم مهر خارج كشور را ما مي ستاييم- مهربالاي كشور را ما مي ستاييم مهر پايين كشور را ما مي ستاييم مهري كه در جلو كشور است ما مي ستاييم- مهري كه پشت كشور است ما مي ستاييم- مهرايزد و اهوراي بزرگ، جاودان و پاك را ما مي‌ستاييم- به‌وسيله برسمي كه از درخت بدست مي آيد؛ ستارگان و ماه و خورشيد و مهرايزد پادشاه كليه كشورها را ما مي ستاييم.

به جهت شكوه و فري كه او دارد من مي ستايم با ستايش يسنا، مهرايزد صاحب دشت‌هاي وسيع را  با آب زور مهرايزد صاحب دشت هاي وسيع را مي ستاييم كه خانمان بارامش و خانمان خوب به ايرانشهر( كشورهاي آريايي) مي بخشد.

( بشود كه او ) از براي ياري به سوي ما آيد، از براي آزادي به سوي ما آيد، از براي شادي به سوي ما آيد، از براي آمرزش به سوي ما آيد از براي تندرستي  به سوي ما آيد، از براي فيروزي به سوي ما آيد، از براي بهروزي به سوي ما آيد، از براي اشويي به سوي ما آيد- نيرومند خيلي قوي، سزاوار ستايش و نيايش و هرگز فريب نخورنده است، در همه عالم جسماني، مهر صاحب دشت هاي وسيع.

آن مهر زورمند، سزاوار ستايش، قوي و سودمندترين مخلوقات را با آب زور مي ستايم و با محبت و درود به سوي او مي‌روم. من مي ستايم با سرود يسنا مهرايزد صاحب دشت‌هاي وسيع را  با آب زورمهر ايزد صاحب دشت‌هاي وسيع را مي ستاييم با هوم آميخته به شير، با برسم، با زبان « پراز» دانش، با مانتره، با گفتار، با كردار، با آب زور و با واژه‌هاي راست گفته شده.

از ميان مردان و زنان كسي كه برابر آيين راستي ستايشش بهتر است، مزدا اهورا از آن آگاه است- اين گونه مردان و زنان را ما مي ستاييم.

برگرفته از : خرده اوستا، با ترجمه و تفسير موبد اردشير آذرگشسب

چاپ هفتم   دي ماه ١٣٧٦