پیک اهورای توانا

تو ای زردشت پاک آسـمانی                      تو ای دانـا بهــر راز نهـــانـی

 تو ای وخشــور رایـومند دانــا                    تو ای پیــک اهـورای تــــوانـا

 تــــــــــــو ای آزاده آزاده زاده                 تو ای پا در ره نیکـی نهــاده

 تـو ای وخشـــور پاک آریایـی                   تو ای دارنــده فـــر خـدایــی

 پــذیر اي ســرور دانـای ایران                     درود پاک ما مــزداپـرســتان

 همه‌ما پیرو ‌کیش‌تو هستیم                           همه از باده‌جام تو مستـیم

 هنوز آن آتش گرم و دلــفروز                    فــروغ ایزدی اهرمــن سـوز

 درون جان ما ایرانـــیانســـت                       نشانی از تو و یزدانیانــست

 

                                                                                       سروده: محمد فشارکی

                                                                                                خورشیدی1346