خويشكاري اشوزرتشت

يكي از مهم‌ترين خويشكاري‌ها و رسالت‌هاي هر پيامبري رهبري بشر به سوي يكتا‌پرستي و راستي و درستي است تا به وسيله آن صلح و آرامش مردمان فراهم آيد و دست ستم‌پيشه‌گان و سلطه‌گران را از دامان ستم‌كشان و درمانده‌گان كوتاه گرداند.

اشوزرتشت در مورد خويشكاري خود برابر يسناي 28 بند 4 مي‌فرمايد:

«اي اهورامزدا من آگاهم كه مرا براي رهبري روان مردم جهان گماشته‌اي و ازپاداشي كه براي كردارنيك و بد مي‌بخشي خبر دارم و آماده‌ام تا زماني كه مرا تاب و توانايي هست به مردم بياموزم كه به سوي راستي راه پويند.»

 «اي اهورامزدا من كه زرتشت هستم از تو درخواست مي‌كنم كه به من تاب و توانايي بخشي تا از پرتو راستي و پاك منشي بتوانم آرامش و آسايش جهان را فراهم سازم.» يسنا29 بند10

« اي مزدا به من نيروي راستي و پاك منشي و شجاعت روحي عطا فرما تا مردم جهان مرا به آساني بپذيرند و جهانيان تعليم مرا دريابند، چه براي اين كار بزرگ تنها چشم اميدم به ياري و پشتيباني توست.» يسنا 29 بند 11

 

منبع: سيري در آموزش گات‌ها نوشته موبد رستم شهزادي