دهشمندان

دهش در فرهنگ ایرانیان و بهويژه زرتشتیان ایران همواره جایگاهی بلند و ارزشمند داشته است. بدون تردید پیدایش و بالندگی انجمن زرتشتیان تهران وامدار فرهنگ دهش و وجود این فرهنگ در میان بنیانگذاران آن بوده است. فرهنگ و اندیشهایکه خوشبختانه در بیش از یکصد سال گذشته، همواره در بین همکیشان وجود داشته و دارد.

روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران برخود وظیفه می‌داند تا با انتشار نام کسانی‌که با خیراندیشی خود، انجمن و در حقیقت جامعه زرتشتیان تهران را یاری می‌رسانند، ضمن سپاسداری اندک و در حد توان، در گسترش این فرهنگ پر ارزش‌ گامی بردارد. به این جهت و از این پس تارنمای انجمن زرتشتیان تهران در زمان‌های مقتضی و بطور مرتب، اسامی دهشمندان به انجمن را منتشر خواهدکرد.

لازم به ذکر است‌که این لیست‌ها تنها شامل اسامی خیراندیشانی است‌که یا به‌طور حضوری در حسابداری انجمنکمک‌های خود را هدیهکرده‌اند و یا در غیراینصورت اسناد پرداخت بانکی دهش خود را در اختیار حسابداری انجمن قرار داده‌اند.

همکیشانیکه تمایل دارندکمک‌های نقدی خود را برای مصارف‌گوناگون به انجمن اهدا کنند می‌توانند از سه راه زیر اقدام نمایند:

1-   حضور در دبیرخانه انجمن و پرداخت‌کمک در حسابداری انجمن،

2-   واریز نقدی به‌حساب انجمن زرتشتیان تهران، بانک صادرات حساب 0102533220006 

3-   انتقال وجه به‌کارت متصل به حساب انجمن به شماره 6037691990104721

همچنین از تمامی همکیشانی‌که از این پس‌کمک‌های خود را از طریق امکان انتقال به‌کارت و یا واریز به حساب انجمن اهدا می‌کنند، خواهشمندیم رسید انتقال یا واریز وجه را در اختیار حسابداری انجمن قرار دهند تا نام ایشان در آینده در لیست خیراندیشان قرار گرفته و به آگاهی عموم رسانده شود.