پيرسبز

         

اي خوشا دامان سبز كوهسار پيرسبز                اي خوشا بودن زماني در جوار پيرسبز

اي خوشا آب و هواي آن مكان باصفا             اي خوشا آب زلال و خوشگوار پيرسبز

فصل تابستان كه جانفرسابود گرماي شهر        آن زمان آغاز مي‌گردد بهار پيرسبز

خوش بود فارغ زكار گيتي و جنجال دهر        آرميدن زير آن بيد و چنار پيرسبز

آن نواهاي سرود آسماني خوش بود                خواندن و هم گوش دادن در كنار پيرسبز

حالتي آرد كه وصف آن نگنجد در بيان          چك‌چك آن قطره ها از آبشار پيرسبز

قطره‌قطره اشك مي‌ريزد زچشم كوهسار          هست گويي ديدگان اشكبار پيرسبز

اي خوشا آنان كه بااخلاص مال خويش را       كرده‌اند آنجا به‌يك نوعي نثار پيرسبز

هركه باشد پاكدامان و شريف و پارسا               هركجا باشد، بود او دوستدار پيرسبز

هست خاني گرچه دور از آستان او كنون          قلب او باشد هميشه بيقرار پيرسبز

 

                                                                   سروده : مهربان اردشيرخاني