فردوسي چگونه خدايي را مي‌پرستد

يكي از دل انگيزترين بخش هاي شاهنامه ، اين نامه جاوداني زبان فارسي آغاز كتاب است و توصيفي كه فردوسي از خداوند دارد. بي هيچ توضيح ديگري اين بيت ها را مي‌خوانيم تا بهتر به ژرفاي انديشه‌هاي بلند چكامه‌سراي نامدار ايران زمين پي ببريم.

 

 

بنام خداوند جان و خرد                                                                                كزين برتر انديشه برنگذرد

خداوند نام و خداوند جاي                                                                            خداوند روزي ده رهنماي

خداوند كيوان و گردان سپهر                                                                         فروزندة ماه و ناهيد و مهر

زنام و نشان و گمان برترست                                                                          نگارندة برشده پيكرست

به بينندگان آفريننده را                                                                                   نبيني ، مرنجان دو بيننده را 

نيابد بدو نيز انديشه راه                                                                                  كه او برتر از نام و از جايگاه

سخن هرچه زين گوهران بگذرد                                                                    نيابد بدو راه جان و خرد

خردگر سخن برگزيند همي‌                                                                         همانرا گزيند كه بيند همي

ستودن نداند كس اورا چو هست                                                                  ميان بندگي را ببايدت بست

خرد را و جان را همي‌سنجد اوي                                                                 در انديشه سخته كي گنجد اوي

بدين آلت راي و جان و زبان                                                                       ستود آفريننده را كي توان

به هستيش بايد كه خستو شوي                                                                    زگفتار بي كار يكسو شوي

پرستنده باشي و جوينده راه                                                                         به ژرفي بفرمانش كردن نگاه

توانا بود هر كه دانا بود                                                                               زدانش دل پير برنا بود

از اين پرده برتر سخن گاه نيست                                                                 زهستي مرانديشه را راه نيست