پيرناركي

مـــــي‌كشد پر مـــرغ دل تا آسمان ناركـــي                تا بياســــايد دمي در آشيـــــان ناركي

در فضايي معنوي دور از هياهــــوهاي شهر                    لذت روحــــي برد هر ميهمـــان ناركي

مي‌توان در شب شمردن ز آسمان صاف آن                  پاك وروشن اختران از كهكشان ناركي

ماه پـــــــــربار امـــرداد است و روز پاك مهـر             فــرصت تجــديد ديدار از مكــــان ناركي

سختي ره تا زيارتگــــاه پاكش هيچ نيـست                   گـر به پاي سرسپاري هفتخوان ناركي

قـــــدرتي بايـد زبان را با كــــلامي دلنشين                  تا سخنـــــداني دهـد شرح بيان ناركي

بانوان بانـــــوي ايران نازنيـــن بـــــــــانوي ما              آن‌كه شد شهره از او نام‌و‌نشان ناركي

درشبي شوم از شبيخــون سيه انديشگان                        مي‌دود آسيمه سرتا آستــــــان ناركي

در ســه كنج كوه بن بستي ز جــــور روزگار                خسته جاني مانده تنها در امان ناركي

هق‌هق گرييـــدنش اندر گـــلو شد نالـه‌هـا                    ناله‌اش فرياد و فريــــادش فغــان ناركي

قدرت يــــــزدان ببــين و پاكـــي بانــوي دين              تا بدانــــي معجــــز سرو عيـــان ناركي

جوي آب روشنــــي تا دامـــن كـــــوه سياه                 جاي خون گشته روان از ديدگاه ناركي

مي‌درخشـــد معجزاتش همچو روز روشني                   شد عيـــان بر عاشقان فر نهان ناركي

اشك شادي حلـــقه زد در ديدگــاه اين و آن               از كرامات و شكــــوه بي‌كـــران ناركي

روشن اسـت مهر حقيقت تا به روز واپسين                    گرچه پوشـــــاند غباري آسمان ناركي

شادمـــــاني‌ها ســـــزد بر پيروان راستــين                     تا ابـــد باد بادا عزا بر دشمــــنان ناركي

از اشهيــن تا ازيرن شاد و سرمستــت كند                      بــوي عـــود از مجمر آتشفشـان ناركي

زم زم واج اوســـــتا، آســماني نغمه‌هــــــا                   هر يكــــي ار زير لب از رهــروان ناركي

با سرودي دلنشيــن از خيله‌ها تا خيلـه‌هـا                       مـي‌رسد فــــرياد شاد از كاروان ناركي

پاي پير ناركـــي دست دعا سوي خداست                   از گـــــروه رهــــروان و زایـــــران ناركي