نيايشي براي آغاز سال نو

در سالنماي زرتشتيان نيايشي به چشم مي‌خورد به‌نام “يشت سال نو” كه بسيار زيبا و درخور  اين مناسبت فرخنده است. پس بيراه نيست كه يكبار ديگر اين نيايش را در آغاز سال ١٣٩١ در اين تارنما بگذاريم. با آرمان اينكه همه پيروان راه اشا از آن بهره گيرند.

سرسال نو هرمزد و فروردين،*

ميزد روشن هما برساد.

اين دودمان شادباد.

آفرين باد بر همه نيكان و

وهان هفت كشور زمين،

آفرين باد همه‌اندركسان را

زرتشت دين را

پاكان گيتي را

آفرين باد بر آناني كه براي رسيدن به راستي

و آزادي و دادگري كاروپيكار مي‌كنند

تا دين بهي گسترش يابد.

دين بهي راست و درست كه خدا برمردم

فرستاده و زرتشت پيغمبر آورده است.

رادي باد، نيكي باد، شادي باد

ايدون باد، ايدون ترج باد

ياري نامه: نقل به معني از روايات داراب هرمزديار

*فروردين واژه‌اي پهلوي است و معني آن ماهي است كه روييدن گياهان در آن ماه است و اين ماه برابر است با برج حمل.