آنكه با لبخند شادي ديده بر گيتي گشود

روز خورداد، خجسته ماه فروردين بود                   روز جشن زايش زرتشت نيك آيين بود

از شگون مقدمش بشكفته گلهاي بهار                 از دم جانبخش او ايران عبير آئين بود

پيك فروردين دهد ما را مباركباد دوست                روز خورداد خجسته زادروز پاك دوست

مي‌كشد انديشه ها ما را به روياهاي دور         زانكه از وخشورما دنياي ما پرهاي وهوست

آنكه با لبخند شادي ديده بر گيتي گشود             با سرود و شادماني زندگاني را ستود

عشق و اميدي دگر بر عالم هستي نهاد              تا سرود جاوداني با سرور جان سرود

شوق و شور زندگي از گرمي گفتاراوست             راه نيك رهروان از پاكي كردار اوست

اين همه قال و مقال فحص و بحث و گفتگو          قطره‌اي از چشمه جوشنده‌ي پندار اوست

رهروان را با اشا در راه نيك انگيخته                     شادي وآزادگي با داد و دين آميخته

تا به رسوايي كشد بنياد بيداد و ريا                     هريك از دين باوران را با خرد فرهيخته

در جهان زندگي جان جهان شيداي اوست            ديده‌ي بينشوران بر بينش والاي اوست

اندرين آشفته دنياي سراسر گمرهي                  عالمي در جستجوي گفته‌ي زيباي اوست

بشكفد گلهاي شادي در وجودت مو به مو             گرسپاري گوش جان يك لحظه برگاتاي او

پرتو افشاند ترا در كوره راه زندگي                       نكته ها و گفته ها زانديشه‌ي والاي او

گر به خورشيد درخشان كهكشان نازد رواست       گر به سروناز بستان باغبان نازد رواست

گر به شت زرتشت و بر كيش اهورايي او              گردش دور زمان و آسمان نازد رواست

از اهورا باشد آيين بهي را فرهي                        فر ايران جاودان در پرتو دين بهي

ره رو راه سعادت تا بهشت آرزو                          در فروغ مزديسني بايدش جستن رهي

.

.

     چكامه‌اي از: جمشيد زره پوش