نام دهشمندان به آدریان تهران اعلام شد


سرپرست آدریان (معبد) تهران، نام چند تن از دهشمندان به این نیایشگاه را اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی گردش 45 انجمن زرتشتیان تهران بانو فرحناز گشتاسب یاریگران به این مکان سپند در ماه های اردیبهشت و خرداد 1403 عبارتند از:
1- توسط دولت کاوسی و سام اشتری، به نامگانه روانشادان مروارید اسفندیار بمانی، اردشیر بهرام کاوسی، آدخت سروش فرودی، شاهپور کیخسرو اشتری، دو عدد پایه و 4 عدد کفه برای اتاق آتش به مبلغ صد و پنجاه میلیون ریال
2-توسط فرزندان، به نامگانه روانشادان بهمن فروزان و گوهر گشتاسب، سه عدد سینی استیل بزرگ
3-توسط دهشمند، یک عدد اره شارژی بابت برش هیزم ها، به مبلغ چهل و چهار میلیون ریال