فراخوان استخدام دستیار دندانپزشک

درمانگاه یگانگی برای تکمیل کادر درمانی خود نیاز به همکاری با یک دستیار دندانپزشک دارد.
همکیشانی که دارای مدرک معتبر هستند می توانند درخواست آمادگی خود را برای همکاری تا حداکثر تاریخ 24 تیرماه 1403 به دبیرخانه انجمن زرتشتیان تهران تحویل دهند.