فراخوان واگذاری سرویس آموزشگاه های زرتشتی تهران

انجمن زرتشتیان تهران در نظر دارد سرویس مدارس خود را در مناطق 6 و 12 آموزش و پرورش ،  برای سال تحصیلی 1403-1404پس از تعیین برنده مناقصه به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
به گزارش روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران، متقاضیان محترم در صورت تمایل می توانند به مدت 15 روز پس از انتشار آگهی در ساعات های اداری (8 تا 13) برای دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه انجمن زرتشتیان تهران 66704369 یا 66707740 تماس بگیرند و پس از دریافت اسناد مربوط، قیمت پیشنهادی خود را در پاکت دربسته ارائه دهند.
برپایه ی این گزارش، هزینه چاپ آگهی این مناقصه در روزنامه همشهری به عهده ی برنده مناقصه است.