نخستین نشست هم اندیشی انجمن تهران با کارشناسان ساختمان و زمین برگزار شد


نخستین نشست  کارگروه بررسی و هم اندیشی وضعیت زمین روانشاد جوانمردی پسین روز چهارشنبه گذشته( ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۳) برگزار شد.
به گزارش نوذر نوذری دبیر گردش ۴۵، این زمین در محله ی حکمت واقع در منطقه ی یک تهران قرار دارد. 
برپایه این گزارش، در این نشست هم اندیشی افزون بر تنی چند از اعضای هیئت مدیره شامل اقایان افشین نمیرانیان، کورش آذرگشاسبی، بابک شهریاری، ساسان نیکنام و  نوذرنوذری، صاحب نظرانی شامل آقایان شهریار جویبانپور، شابهرام سلامتی پور، داریوش استاد، سهراب سلامتی، خداداد راسخی،  مهران بختیاری، مهران شش برادران و فرشید اختری نیز باشنده بودند. 
 موضوع این نشست نیز بحث و بررسی و تبادل نظردر زمینه ی راه های گوناگون بهره برداری از این زمین بود. 
 در بخش پایانی نشست نیز باشندگان موافقت کردند جلسه های بعدی برای بررسی دقیق و کارشناسانه تر ادامه پیدا کند. 
در نشست های بعدی متخصصان دیگری نیز با توجه به نیاز،  دعوت خواهند شد.