بر روان تازه درگذشته توران شهریاری (بهرامی) درود باد

ایریستنام اوروانو یزه میده
بر روان همه درگذشتگان درود باد
بر روان تازه درگذشته توران شهریاری (بهرامی) درود باد
بانو توران شهریاری، در 13 آبان ماه 1310 زاده شد و در تاریخ 30 خرداد 1403  این جهان را بدرود گفتند و به دیار دیگر رهسپار شدند.
وی افزون بر اینکه شاعری توانا و سخنوری آگاه بود، فعالیت های اجتماعی نیز داشت و کنشگری اجتماعی و فرهنگی بود. در دوره هایی نیز عضو هیات مدیره انجمن زرتشتیان تهران در دوره های پیشین بوده اند.
انجمن زرتشتیان تهران، درگذشت این بانوی فرهیخته را آرامش باد می گوید و برای بازماندگان نیز شکیبایی آرمان دارد.