گراميداشت اشتاد ايزد و خوردادماه در آدريان بزرگ

بامداد پنج شنبه 24 خوردادماه 1403 و با هماهنگي هيئت اجرايي آدريان بزرگ، گراميداشت اشتاد ايزد و خوردادماه 1403 با باشندگي همكيشان، در محل آدريان بزرگ تهران، برگزار شد.
نخست، نيايش همگاني با اوستاخواني و كشتي نو نمودن موبد هرمز خسروياني، و با همياري همكيشان و با همنوايي باشندگان، انجام شد. 
در ادامه موبد هرمز خسروياني، نخست در مورد اوستاي كشتي، اهميت كشتي نو كردن نزد نوجوانان و زرتشتيان در هنگام اوستاخواني، و سپس در مورد ايزد اشتاد(راستي) و چرايي اهميت آن نزد زرتشتيان، داوري اعمال نزد ايزدان و اهورامزدا، چيرگي نيكي بر بدي، مطالبي را براي همكيشان، يادآوري کرد.
در ادامه و در هواي تابستاني و فضاي سبز آدريان بزرگ نيز همپرسگی توسط نگار بزرگ‎چمي؛ دكتراي داروسازي، در مورد "گرفتگي عضلات، ماهيت و دلايل بيماري، نشانه‎ها، راه‎هاي كنترل و درمان، تغذيه و داروهاي مناسب براي بيماري"، برگزار شد كه در ادامه اين همپرسگي با پرسش‎ها و پاسخ هاي گوناگون همراه بود. 
سپس مهرانگيز ذهبي، به شگونِ روز اشتاد ايزد و خوردادماه، از زيارت ستي پير و پيرسبز، و اسطوره هاي آن براي باشندگان گفت و در ادامه باشندگان شعر و آهنگ فولك دري زرتشتيان "پيرسبز چك چكو" را با همراهي يكديگر، همخواني کردند.
در ادامه با درخواست و پيشنهاد باشندگان، مقرر گرديد نگار بزرگ چمي؛ آموزگار ديني و گاتاخواني، هر ماه در روز گراميداشت اشتاد ايزد به آموزش واژه هاي دين دبيره در آدريان بزرگ براي باشندگان، بپردازد. بزرگ چمي در ادامه به بيان اهميت فراگيري واژه شناسي و خط دين دبيره، نزد همكيشان و زرتشتيان پرداخت.
ادامه بخش گراميداشت اشتاد ايزد و خوردادماه با دورهمي شادِ باشندگان و پذيرايي با چاي و شيريني و ميوه، بود.
پايان بخش اين آيين، با اجراي ترانه‎هاي دلنشين، توسط مهين هرمزدياران، مينا فرزانه، سيما جاوداني، كياندخت بهبودي، شيرين خادمي، و با همراهي باشندگان، همراه بود.
دادبه اورنگي؛ منشي و هموند هيئت اجرايي، كه به نمايندگي از هيئت اجرايي آدريان بزرگ در اين آيين، باشنده بود با شادباش گراميداشت اشتاد ايزد و خوردادماه و با شادباش و جا سبز باد به باشندگان براي زيارت پيرسبز، براي همگان؛ تندرستي، ديرزيوي و شادزيوي از اهورامزدا خواستار شد، و از تمامي والاهمتان در برگزاري آيين گراميداشت اشتاد ايزد در آدريان بزرگ، سپاسگزاري و قدرداني کرد.