جَشَن خوانی بازگشایی تالار آرامگاه قصرفیروزه برگزار شد

آیین جَشَن خوانی بازگشایی تالار آرامگاه قصرفیروزه، آدینه ۴ خرداد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران، نوسازی بنای این تالار از دهش خانواده روانشاد جمشید استاد بنامگانه ایشان از چند ماه پیش آغاز شد و با به پایان رسیدن نوسازی  بنا،  آیین جَشَن خوانی بازگشایی این تالار در روز آدینه  ۴ خرداد، برابر با خرداد روز از ماه خرداد، همزمان با خردادگان از ساعت ۹:۳۰ صبح در آرامگاه قصرفیروزه برگزار شد.

عکس از کامبیز رستمی است