جشن گهنبار توجی در آدریان بزرگ تهران برگزار شد

گروه پرشماری از همکیشان ساکن تهران آدینه 21 اردیبهشت ماه از ساعت 5 پسین در این مکان گرد آمدند و جشن گهنبار را با موبدان سرور تاراپوروالا و هرمز خسرویانی خواندند و همازور شدند.
به گزارش روابط عمومی گردش 45، آدریان بزرگ یکی از مکان های تحت پوشش انجمن زرتشتیان تهران است که هیات اجرایی دارد و این گهنبار نیزبا تلاش هیات اجرایی آدریان بزرگ برگزار شد.
بر پایه این گزارش در این آیین گهنبار توجی، نوجوانان ۱۰ تا ۱۳ و بالای ۱۳ سال کلاس های گاتاخوانی آدریان بزرگ به استادی نگار بزرگ چمی و سرپرستی دادبه اورنگی، و با همازوری با موبدان گهنبار و همکیشان، کشتی نو کردند. در پایان آیین گهنبار با همراهی خانم خادم، پیشکسوت و کنشگر هازمان زرتشتی، از نوجوانان با قند سبز، سپاسداری شد.
در بخش دیگری نیز از تلاش های اسفندیار اختیاری نماینده ی زرتشتیان در 4 دوره ی مجلس سپاسگزاری شد و باشندگان خدمات و تلاش های ایشان را ارج نهادند. برنامه های هنری پایان بخش این آیین بود.

عکس ها از آقای فرهاد کاویانی گوهری است