پیام آرامش باد انجمن زرتشتیان تهران

 


 ایریستنام اوروانو یزه میده!

 بر روان درگذشتگان درود باد. بر روان تازه درگذشته موبد کوروش نیکنام درود باد.

 نیکنام بود و نیک اندیش و نیک کردار.

 هم دین باور بود و دین یاور و هم آموزگار بود و پژوهشگر!

اگرچه زود هنگام تن به خاک سپرد، اما حاصل عمر پربارش که چندین پژوهش و کتاب در زمینه دین و فرهنگ زرتشتی و ایران باستان بود و به یادگار گذاشت، نام و یادش را تا دیر و دور زنده نگه می‌دارد! 

کوروش نیکنام در شمار کسانی بود که پیام اشو زرتشت را به گوش جان نیوشید و با گفتار و کردار خویش در راه تازه گردانی جهان کوشید.

انجمن زرتشتیان تهران درگذشت این بزرگمرد دین و دانش را به خانواده ایشان و همکیشان آرامش باد می‌گوید و آرمان دارد که روانش در سرای نور و سرود در آرامش باشد.

 ایدون باد! ایدون ترج باد!


 روابط عمومی گردش ۴۵ انجمن زرتشتیان تهران