نام دهشمندان به کتابخانه اردشیر یگانگی منتشر شد

کتابخانه ی اردشیر یگانگی با انتشار یک فهرست نام دهشمندانی که با پیشکش کتاب یا کمک نقدی به این نهاد کمک کرده اند، منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی گردش 45، این فهرست مربوط به سال گذشته و از تاریخ 1402/01/01 تا پایان 1402/12/20 است

1- فرزانه گرامی سرکار خانم گردآفرید مرادیان مبلغ 100/000/000 ریال معادل ده میلیون تومان بنامگانه روانشاد اسفندیار بهمن مرادیان به کتابخانه یگانگی و رستم باغ اهدا فرمودند.

2- فرزانه گرامی جناب آقای بابک سلامتی یک جلد کتاب ماتیکان 2 به کتابخانه اردشیر یگانگی اهدا کردند.

3- فرزانه گرامی جناب آقای سهراب اختری تعداد 27 جلد کتاب به کتابخانه اردشیر یگانگی اهدا پیشکش کردند.

4- فرزانگان گرامی خانواده خسروی یکجلد شاهنامه قدیمی و یک جلد صحافی شده شماره 8 تا 17 نشریه وهومن به نامگانه درگذشتگان خاندان خسروی به کتابخانه اردشیر یگانگی اهدا کردند

5- فرزانه گرامی سرکار خانم همایون پشوتنی زاده 2/000/000 ریال معادل دویست هزار تومان به کتابخانه اردشیر یگانگی یاری رسانی کردند.