بیانیه مشترک رئیس انجمن موبدان تهران و رئیس انجمن زرتشتیان تهران در مورد رویدادهای اخیر کشور

بخشنودی اهورامزدا

بی تردید سوشیانت ها از بین‌برندگان خشم و نفرت و از پدیدآورندگان مهر و آشتی خواهند بود.(گاتاها هات۴۸بند۱۲)

جامعه و نهادهای زرتشتیان ایران ضمن ابراز اندوه، ناخرسندی و نگرانی عمیق از رویدادهای تروریستی اخیر کشور و با تاکید بر مخالفت همیشگی با هرج و مرج (اغتشاش)، آشوب و بی قانونی، از بین بردن نظم، رفتارهای خشونت بار، ایجاد ترس و وحشت، سلب اعتماد و همبستگی بین ایرانیان و به آتش کشیدن پرچم این سرزمین اهورایی که بدور از فرهنگ غنی و باارزش ایران و نیز آموزه های دینی است را گجسته و محکوم می داند.

به گواهی تاریخ، ایرانیان همراه و یکپارچه برای این پرچم و سرزمین در جبهه های نبرد خون ها داده اند و برای آنکه یک وجب از خاک این کشور از دست نرود، امنیت برقرار باشد، به مردمان کشورمان ظلم نشود و در آسایش و آرامش باشند، در مقابل بداندیشی و بدکرداری دشمنان ایران زمین ایستادگی‌ها کرده‌اند. بی گمان ایران سترگ به یاری اهورامزدا از این آسیب و آتش همچون سیاوش بی گزند و سربلند بیرون خواهد آمد. ایدون باد.

موبد دکتر مهربان پولادی                                                       دکتر افشین نمیرانیان

رئیس انجمن موبدان تهران                                                      رئیس انجمن زرتشتیان تهران