گزارشی از آیین سوگند خوردن اعضای گردش 45 انجمن زرتشتیان تهران

در پی اعلام وزارت کشور مبنی بر تایید همه اعضای برگزیده گردش 45 انجمن زرتشتیان تهران اعضای این گردش پسین روز دوشنبه 23 آبان ماه 1401 برابر با مانترسپند ایزد در محل آدریان تهران گرد آمدند و آیین سوگند را به جای آوردند.

به گزارش روابط عمومی؛ این آیین مطابق با اساس نامه و در حضور موبد پدرام سروش پور برگزار شد. موبد سروش پور ابتدا بخش هایی از اوستا را خواند و در ادامه متن سوگندنامه را خواند و اعضا هیات مدیره نیز آن را همراه با موبد تکرار کردند و بدین گونه آیین سوگند خوردن برگزار شد.

تصاویری از این آیین را در ادامه میبینید.