سیستم برق قصرفیروزه نوسازی شد

به گزارش روابط عمومی گردش ۴۵، بخشی از  سیستم برق رسانی آرامستان قصرفیروزه به روز رسانی و مناسب سازی شد.
این گزارش به نقل از دبير هیئت اجرایی قصرفیروزه حاکیست: 
باتوجه به فرسوده شدن وقدیمی بودن سیستم برق رسانی آرامستان قصرفیروزه ، همچنین دادن انشعاب برق قوی به سالن اجتماعات نوساز،  هیأت اجرایی تصمیم به نو سازی و به روز رسانی تابلو برق اصلی برای کاهش برق مصرفی و ایمن کردن آن گرفت.
وی افزود:  هزینه ی نوسازی این سیستم ، از فروش ضایعاتی که با نظر هیئت مدیره انجمن زرتشتیان تهران وحضور بازرسان انجام‌ شده بود، پرداخت شد.
در ادامه نیز، فیروز خسرویانی، از طرف اعضای هیئت اجرایی، از کمک و همکاری اعضای هیات مدیره  وبازرسان گردش ۴۵ انجمن زرتشتیان تهران سپاسگزاری و آظهار امیدواری کرد که این هیئت بتواند با یاری همکیشان و انجمن تهران، گام های بزرگتری را در جهت رضایت بیشتر همکیشان بر دارند.