فراخوان همازوری برای آماده سازی آدریان تهران

گروه مدیریت آدریان تهران، از همکیشان علاقه مند دعوت می کند که برای پاکسازی و آماده سازی آدریان(آتشکده تهران) برای پیشباز نوروز و آغاز سال ۱۴۰۳ خورشیدی همراه شوند.
قرار است این همازوری و پاکسازی بخش هایی از آدریان تهران از روز آدینه 18 اسفندماه انجام شود.
گفتنی است؛ گروه مدیریت آدریان تهران،  سال گذشته با همراهی انجمن موبدان و انجمن زرتشتیان تهران شکل گرفته است.