انجمن زرتشتیان تهران چگونگی پیشکش تقویم را اعلام کرد

چگونگی و شرایط پیشکش گاهنامه(تقویم)دیواری انجمن زرتشتیان تهران به هموندان(اعضای) این انجمن اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی گردش 45، روزهای توزیع تقویم پنجشنبه و آدینه 17 و 18 اسفندماه 1402 است و از ساعت 8 الی 13 در دبیرخانه ی انجمن پیشکش هموندان می شود.
همکیشان عضو انجمن زرتشتیان تهران باید هنگام دریافت تقویم کارت شناسایی فارسی این انجمن را به همراه داشته باشند.