فراخوان برای شناسایی پیمانکار سازمان پذیرایی

کمیسیون خدمات گردش ۴۵ انجمن زرتشتیان تهران اعلام کرد: در نظر دارد اداره ی سازمان پذیرایی انجمن را به پیمانکار با شرایط خاص واگذار کند.  
این کمیسیون در فراخوانی از همکیشان علاقه مندی که آمادگی دارند تا به عنوان پیمانکار با شرایط خاص با انجمن زرتشتیان تهران  همکاری کنند،  درخواست کرد تا اعلام آمادگی خود را تا تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۲ به دبیرخانه انجمن اطلاع دهند.