فراخوان برای بهره‌بردار درمانگاه یگانگی

 کمیسیون خدمات گردش ۴۵ انجمن زرتشتیان تهران اعلام کرد: در نظر دارد  درمانگاه یگانگی را دو باره راه اندازی کند و برای ارائه ی خدمات فعال سازد.
این کمیسیون در فراخوانی از همکیشان علاقه مندی که آمادگی دارند تا در راه ‌اندازی و بهره‌برداری از درمانگاه یگانگی همکاری کنند،  درخواست کرد تا اعلام آمادگی خود را تا تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۲ به دبیرخانه انجمن اطلاع دهند.