برگزاری آیین آفرینگان خوانی سالروز درگذشت شادروان مهربانو رستم بامسی پور(زرتشتی)